Statistiska centralbyrån redovisar den högsta siffran över antalet anställda under 2000-talet. Och ökningen är kraftigast inom den privata sektorn och särskilt bland de minsta företagen.

– Siffrorna från SCB är ännu ett tecken i raden på att det går väldigt bra för Sverige just nu, säger arbetslivsminister Hans Karlsson i en kommentar.

Talet om jobblös tillväxt som dominerat det offentliga samtalet under en följd av år visar sig inte stämma. Den längre perioden av en stagnerad sysselsättning förklaras i huvudsak av en stark produktivitetsökning. Men nu ökar också antalet anställda. Kapacitetsutnyttjandet har nått en övre gräns och företagen nyanställer.

Sekelrekord
Totalt har 70.000 nya jobb kommit till, enligt SCB, mellan andra kvartalet 2005 och andra kvartalet 2006. Det innebär det högsta antalet anställda under det här seklet.

Hela 40 procent av ökningen, eller 30.000 nya jobb, svarar småföretagen för. Det är också bland de minsta företagen – med färre än tio anställda – som efterfrågan på arbetskraft är starkast.

Motsatsen gäller storföretagen – med fler än 200 anställda. Där minskar antalet sysselsatta under mätperioden med 5.000 personer. Och deras efterfrågan på arbetskraft är låg. Över resten av arbetsmarknaden är efterfrågan på arbetskraft stark, enligt SCB-statistiken.

– En väldigt stark siffra. Sysselsättningen stiger ganska kraftigt nu, säger Göran Zettergren, chef för arbetsmarknadsenheten på statliga Konjunkturinstitutet (KI) i en kommentar till TT.

Privata sektorn
Redan tidigare har KI prognostiserat en stark ökning av sysselsättningen under innevarande år. SCB-siffrorna pekar tydligt i samma riktning.

De nya jobben kommer framför allt inom den privata sektorn. Ökningen mellan andra kvartalet 2005 och samma tid i år är 2,7 procent. Det är den högsta siffran på fem år.

I likhet med tidigare konjunkturuppgångar är det flest visstidsanställningar som registreras medan de fasta anställningarna svarar för en mindre del.

Mönstret med den bästa utvecklingen i storstadslänen fortsätter. I Stockholm var sysselsättningsökningen 3,8 procent och i Västra Götaland 3,0 procent.