Mittenpartierna har tagit över moderaternas roll som den svenska arbetsrättens argaste kritiker. LO-Tidningens granskning av riksdagspartiernas faktiska arbetsrättspolitik ger besked om hur de agerar när sakfrågorna kommer upp i riksdagen.

Och i sina motioner till riksdagen står mittenpartierna fast vid att anställningsskyddet är ett stort problem för svenska företag, och ett viktigt skäl till den höga arbetslösheten bland ungdomar. Kristdemokraterna tillägger försiktigtvis att de mindre företagen åtminstone upplever arbetsrätten som ett problem. Och ”upplevelsen av att regelverket är krångligt och svåröverskådligt är i sig ett problem som hämmar nyanställningar, oavsett hur sakförhållandena är”, enligt partiets motion med anledning av vårpropositionen 2006.

Mittenpartierna vill därför ”modernisera” arbetsrätten. Den kom till på 1970-talet som ett skydd för de anställda, eftersom de är den svagare parten på arbetsmarknaden. Men i informations- och kunskapssamhället är arbetsgivaren lika beroende av sina anställda som de av honom, resonerar mittenpartierna. Hela utgångspunkten är alltså felaktig, varför arbetsrätten bör ses över från grunden.

Individuella avtal lösningen
Analysen är den samma som Svenskt Näringsliv gjorde i sitt förslag till ny arbetsrätt 1999: En företagsam arbetsrätt. Fram till förra valet delades den också av moderaterna. Analysen mynnade ut i att individuella avtal mellan den anställde och arbetsgivaren borde reglera allt från lön och arbetstider till semester och uppsägningstid.

Men när moderaterna såg över sin politik efter valförlusten 2002 höll analysen inte för kritisk granskning. Arbetsrätten har ganska lite med arbetslösheten att göra, fann moderaterna, som nu anser att arbetsrätten och systemet med kollektivavtal i huvudsak fungerar bra.

Det här gör det intressant att läsa de borgerliga partiernas gemensamma reservation om arbetsrätten i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Den tycks ha föregåtts av rätt jobbiga möten, där moderaternas nya synsätt har slagit igenom till hälften. ”Arbetsrätten är inte en av de avgörande faktorerna bakom den höga arbetslösheten”, lyder en nyckelmening, som distanserar de borgerliga partierna från Svenskt Näringslivs synsätt.

Vattendelare
Trots detta är arbetsrätten fortfarande en fråga som skiljer blocken åt. De borgerliga håller fast vid idén att stridsåtgärder måste
vara proportionella, ett krav som ska förhindra att facket tar ut små nyckelgrupper i strejker som får stor effekt. Folkpartiet vill göra undantag från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist i alla företag, inte bara småföretag. Centerpartiet går längst med sitt förslag om upphävt anställningsskydd för personer under 26 år, så kallade ungdomsavtal efter fransk förebild.

I andra änden av skalan finns vänsterpartiet, som bland annat vill skärpa kraven på saklig grund när någon sägs upp av personliga skäl och vidga arbetstagarbegreppet, så att uppdragstagare och egenföretagare får samma trygghet som anställda.

FAKTA: Så läser du översikten
Översikten bygger på partiernas motioner till riksdagen och reservationer i betänkanden från riksdagens arbetsmarknadsutskott. På så sätt speglar den vilken politik partierna faktiskt för, inte vad deras företrädare har sagt i intervjuer och liknande.

  Turordningreglerna Företrädesrätt till återanställning Visstidsanställning Arbetstider, rätt till heltider mm Kollektivavtal och fackets ställning Övriga partikrav
Socialdemokraterna Slopa tvåpersonsundantaget. Företräde till nya jobb hos arbetsgivaren efter mer än sex månaders anställning under de senaste två åren. Regeln införs den 1 juli 2007. Från den 1 juli 2007 slopas en rad former av visstidsanställning. I stället införs ”fri visstidsanställning” i högst 14 månader under en femårsperiod. Regeringen har utlovat lagförslag om stärkt rätt till heltid, efter beslut på flera partikongresser och LO-kongresser. Inga förslag till förändringar. Inga förslag till förändringar.
 Vänsterpartiet Slopa tvåpersonsundantaget. Förtydliga turordningsreglerna så att arbetsgivaren inte kan manipulera turordningskretsarna. Bara central facklig organisation ska få avtala om undantag från las angående turordningsregler, företrädesrätt till återanställning med mera. Samma som socialdemokraterna. Samma som socialdemokraterna. Stärk deltidarbetandes företrädesrätt till heltid även utanför den egna driftsenheten,
även om det kräver ”rimlig fortbildning”. Inled en arbets-
tidsförkortning i lag med målet sex timmars arbetsdag. Rätt till tjänstledighet för att prova annat jobb.
Utöka fackets vetorätt mot att jobb läggs ut på entreprenad. När kollektivavtal saknas ska facket få lägga in veto. Inga förslag till förändringar.
Miljöpartiet Behåll möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från turordningen. Samma som socialdemokraterna. Samma som socialdemokraterna. Inled en arbetstidsförkortning i lag, i första steget till 35-timmarsvecka, på sikt
30-timmarsvecka.
Inga förslag till förändringar.
 
Innan företag lägger ner ska de först tvingas bjuda ut verksamheten till försäljning till (i turordning) de anställda, ortens befolkning och den allmänna marknaden. Priset ska vara skäligt.
Moderaterna Behåll möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från turordningen. Utred det extra skyddet för dem som fyllt 45 år, med målet att slopa det (i dag får
45+:are tillgodoräkna sig dubbel anställningstid i högst fem år).
Företrädesrätt till nya jobb hos arbetsgivaren efter mer än tolv månaders anställning de senaste tre åren (precis som hittills). Behåll möjligheten till säsongsanställning. Tillåt ”fri visstidsanställning” i sammanlagt 24 månader under en femårsperiod. Nej till lag om rätt till heltid, frågan ska lösas i kollektivavtal. Stridsåtgärder ska vara proportionella. Hur det ska gå till ska utredas. Lagstifta så att byggnadsarbetare som inte är med i Byggnads inte kan tvingas betala granskningsavgift till facket. Inga förslag till förändringar.
Folkpartiet Samma som moderaterna, men låt alla företag, även de med fler än tio anställda, undanta två personer från turordningsreglerna. Samma som moderaterna. Behåll möjligheten till säsongsanställning. ”Fri visstidsanställning” i sammanlagt 24 månader under
en femårsperiod för maxi-
malt 20 personer hos sam-
ma arbetsgivare. Tillåt provanställning i tolv månader.
Nej till lag om rätt till heltid, frågan ska lösas i kollektivavtal. Den anställde ska själv avtala om sin arbetstid och bland annat kunna omvandla femte semesterveckan till kortare arbetstid eller lön. Stridsåtgärder ska vara proportionella. Hur det ska gå till ska utredas. Inga förslag till förändringar.
Kristdemokraterna Samma som moderaterna. Samma som moderaterna. Samma som moderaterna. Nej till lag om heltid, avtalsfråga. Utökad rätt för småbarnsföräldrar till kortare arbetstid och tjänstledighet. Rätt till tjänstledighet för att vårda anhörig. Samma som folkpartiet. Inför lagstadgad rätt att gå ner i arbetstid från 61 års ålder. Inför rätt att vara kvar på jobbet till 72 år (i stället för 67 år som i dag).
Centerpartiet Samma som moderaterna. Samma som moderaterna. Samma som moderaterna. Nej till lag om rätt till heltid, frågan ska lösas i kollektivavtal. Lagstadgad rätt till tjänstledighet för att prova annat jobb. Samma som folkpartiet.  
Lagstadgad rätt till deltid från 60 års ålder, och möjlighet att jobba kvar efter 67-årsdagen. ”Ungdomsavtal” för unga under 26 år efter fransk förebild. Under två år får den unge sägas upp med omedelbar verkan (mot ett avgångsvederlag på åtta procent av intjänad lön). Efter två år blir jobbet en “vanlig” anställning.