Under andra kvartalet 2006 ökade Sveriges tillväxt med hela 5,5 procent sedan samma tid förra året. Ökningstakten är den högsta sedan början av år 2000.

Därmed har tillväxten två kvartal i rad ökat med 1,4 procent jämfört med kvartalet före.

Det främsta bidraget till BNP-ökningen står hushållen för genom att de har ökat sin konsumtion kraftigt, men även företagens investeringar har ökat betydligt. Investeringar i transportbranschen, energi och byggbranschen ökade kraftigt medan investeringarna däremot föll inom tillverkningsindustrin.

Exporten fortsätter även den att gå bra.

Ökad sysselsättning
Sysselsättningen i näringslivet, mätt som antalet arbetade timmar, ökade med 1,3 procent. Om stat, kommun och landsting räknas med ökade antalet arbetade timmar med 1,2 procent.

Finansminister Pär Nuder kommenterade på måndagen Statistiska centralbyråns nya siffror med orden:
– Hushållens optimism fortsätter och investeringarna ökar, samtidigt som exporten växer. Dagens tillväxtsiffror är ytterligare en bekräftelse på den svenska ekonomins styrka, såväl i ett historiskt som i ett internationellt perspektiv.

Överhettning kan hota
Flera bankekonomer uttalade sig dock redan i dag, måndag om farhågor för att den höga tillväxten riskerar en överhettning i ekonomin. Om även Riksbanken gör denna bedömning kan vi vänta oss ytterligare höjningar av Riksbankens styrränta förutom dem som de flesta ekonomer redan räknar med.

Konjunkturinstitutets chef Ingemar Hansson säger dock till TT att han tror att Riksbankens räntebedömningar ligger fast så länge inte arbetsmarknaden förbättras mer än den gör.