Trots en ny förfinad mätmetod hos Medlingsinstitutet kvarstår en stor del av löneskillnaden mellan män och kvinnor när yrkesval och utbildning har räknats bort.

Sett över hela arbetsmarknaden tjänar kvinnor i snitt 83 procent av männens lön. Allt utom 8 procent av skillnaden förklarades dock redan tidigare av andra faktorer än kön, som yrkesval, utbildning och vilken del av arbetsmarknaden arbetstagarna tillhör. Den nya mer detaljerade lönestatistik som Medlingsinstitutet presenterade på tisdagen antogs kunna förklara ytterligare en stor del av löneskillnaden, men så har inte skett.

Lönenivåer för år 2004 anges nu för 355 yrken i stället för som tidigare 114 yrkesgrupper.

– Den finare indelningen visar att skillnaden minskar med bara en procentenhet, från 8 till 7 procent, säger Medlinsinstitutets vikarierande generaldirektör Kurt Eriksson.

När alla faktorer har rensats bort som inte har med kön att göra kvarstår alltså en skillnad på 7 procent mellan mäns och kvinnors löner. Handlar då dessa 7 procent om ren lönediskriminering?

– Det kan dölja sig saker som osakliga löneskillnader, men det kan också finnas faktorer som vi inte ser ens med denna förfinade statistik, säger Kurt Eriksson.

Den vanligaste orsaken till skilda lönenivåer är annars val av yrke, det vill säga att män oftare återfinns inom välbetalda yrken.
Detta märks mest tydligt inom landstingen, där fler kvinnor arbetar som vårdbiträden och männen oftare är läkare eller har andra mer välbetalda befattningar.

80 procent av alla inom offentlig sektor är kvinnor medan 70 procent av de anställda i privat sektor är män. Den minsta skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, bara en procent, återfinns inom kommunerna, medan löneskillnaden mellan könen bland privata tjänstemän är 10 procent.

Enligt Maj Nordin på Medlingsinstitutet syns ett mönster där löneskillnaderna ökar med ökad mansdominans inom ett yrke. Men även inom kvinnodominerade yrken i kommunerna ökar löneskillnaderna till kvinnornas nackdel när andelen män ökar.

– Löneskillnaderna krymper inte ens när man blir chef, utan blir många gånger till och med större, säger hon.

I dag fokuserar löneavtalen, främst i tjänstemannagrupper, mer på individuell lönesättning vilket lättare ger större löneskillnader. Hur kommer det att påverka löneskillnaderna mellan män och kvinnor?

– Det kommer säkert att få återverkningar på män och kvinnors löner. Men det är också fråga om en facklig strategi med andra faktorer inblandade, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Kurt Eriksson.