”Mp lägger alldeles för liten vikt på arbetslivet.” Det citatet av mig i Göteborgsposten har fått miljöpartiet att reagera i LO-tidningen nummer 18 den 19 maj. LO:s uppgift är att driva på för en politik som bidrar till en utveckling av arbetet och som sätter stopp för utslagningen. Det är oacceptabelt att människor tvingas ut i långtidssjukskrivningar, arbetslöshet och förtidspension på grund av brister i arbetsmiljön. För att bidra till en positiv utveckling spelar företagshälsovården en stor roll.

Dessa frågor är också något som djupt engagerar LO-förbundens medlemmar. När vi i vintras i en omfattande enkätundersökning bad LO-förbundens medlemmar att ange vilka frågor de ville att LO skulle driva inför valet var svaren tydliga: Arbetslivsfrågorna måste få ett större utrymme, både i valdebatten och i den politik som ska föras efter den 17 september.

Viktigast är naturligtvis den fortsatta kampen mot arbetslösheten. Men medlemmarna ville samtidigt se en tydligare politik för till exempel stärkt anställningsskydd, rätt till heltid och en bättre arbetsmiljö, där inte minst vårt krav om en lagstadgad rätt till företagshälsovård lyfts fram.

Ris och ros
Om jag väljer att tolka er artikel som att också miljöpartiet är beredda att driva de frågorna är jag givetvis positiv. I det samarbete regeringen har med vänsterpartiet och miljöpartiet har riksdagen fattat beslut om ett antal förbättringar för löntagarna, i enlighet med de exempel ni nämner. Det har givetvis haft stor betydelse. Vi har också goda erfarenheter från det samarbete LO och miljöpartiet hade när det gällde att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden utan att behöva införa övergångsregler mot arbetskraftsinvandring från andra EU-länder.

Men vi har ändå alltför ofta upplevt en bristande insikt i arbetslivsfrågor hos miljöpartiet. Tillsammans med de borgerliga drev ni igenom rätten för arbetsgivare med mindre än tio anställda att få göra undantag i turordningsreglerna vid uppsägning, en försämring som i praktiken inneburit att anställningstryggheten försvunnit för många av LO-förbundens medlemmar på mindre arbetsplatser.

Vi anser också att genomförandet av det så kallade friåret varit olyckligt i en tid då vi måste ha fokus på hur vi får in fler människor på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingarna har tvingats att lägga ner oproportionerligt mycket tid på att förverkliga friåret. Det som nu behövs är istället ökad möjlighet till ledighet för studier för att förhindra ökad utslagning från arbetslivet.

Mål i sikte
Nyligen fick vi dessutom uppleva hur miljöpartiet i riksdagen försökte bromsa försöken att införa en lagstiftning som gör heltid till en rättighet och deltid till en möjlighet – en lagstiftning som är oerhört viktig för de tiotusentals av LO-förbundens medlemmar, framför allt kvinnor, som tvingas att arbeta deltid mot sin vilja.

I alla de frågor som LO-förbundens medlemmar har valt att prioritera känner vi en stark samsyn med socialdemokratin, inte minst utifrån de tydliga beslut den socialdemokratiska partikongressen tog på arbetslivsområdet. Det är bland annat därför som vi från LO:s sida varit tydliga med att det vi arbetar för i årets valrörelse är en socialdemokratisk regering.

Wanja Lundby-Wedin
LO:s ordförande
Skriv ett e-postbrev till debattredaktörn