Den öppna arbetslösheten var under april 5,5 procent, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. Skillnaden jämfört med samma månad ett år tidigare är knappt mätbar.

Arbetsmarknaden har under en följd av månader visat en tilltagande styrka genom färre varsel och fler lediganmälda platser. Sysselsättningen har också utvecklats positivt, medan arbetslösheten påverkats i mindre utsträckning. Huvudförklaringen är att allt fler sökt sig till arbetsmarknaden när efterfrågan ökat.

Statistiska centralbyråns siffror över arbetslösheten för april är emellertid förbryllande. Faller arbetslösheten eller står den still och stampar på samma fläck?  Den till synes omotiverade frågan hämtar näring från de helt olika verklighetsbeskrivningar som de två dominerande statistikkällorna presenterar.

Stadig nedgång
Ams månadsmätningar pekar på en stadig nedgång av den öppna arbetslösheten medan SCB i sina arbetskraftsundersökningar redovisar både en klart högre nivå och under april en stagnation i utvecklingen.

Under april var den öppna arbetslösheten 5,5 procent, enligt SCB:s mätningar. Det är samma nivå som för ett år sedan i april. Inte heller sysselsättningen har, enligt SCB, utvecklats mellan april 2005 och april i år. De uppmätta förändringarna ligger inom den så kallade statistiska felmarginalen.

För bara någon månad sedan – februari och mars – var däremot ökningen av sysselsättningen påtaglig i samma mätningar.  Statistiken är därför svårtolkad.

Skillnaderna mellan de båda statistikkällorna, Ams och SCB, är nu nära en procentenhet när det gäller den öppna arbetslösheten och så stora skillnader brukar inte uppstå trots de olika mätmetoderna. Ams registrerar arbetssökande i slutet av varje månad medan SCB gör en urvalsundersökning vid ett tillfälle under månaden.

Skillnader vanliga
Skillnader är därför ingen ovanlighet, men den är, enligt expertisen, oftast ett antal tiondelar av en procent och inte som nu nära en procentenhet.

Av SCB-statistiken framgår också att antalet arbetade timmar i ekonomin föll under april jämfört med samma månad förra året. Men den skillnaden förklaras helt och hållet av att påsken inföll under april i år och under mars förra året.

Ett tecken på en starkare arbetsmarknad är överströmningen av dem som studerar till att aktivt söka arbete.  33 000 har det senaste året lämnat studierna för att försöka få ett arbete och merparten av de nya arbetssökande är kvinnor.