Anhöriga gör allt en allt större insats för gamla och sjuka. Sju procent av de vuxna svenskarna ger mycket hjälp, varje dag. Mer än en miljon svenskar ger mer eller mindre hjälp och stöd till närstående. De flesta hjälpare är mellan 45 och 64 år.

I rapporten Omsorg människor emellan från Hälsohögskolan i Jönköping har två forskare ställt samman de undersökningar som finns om anhörigomsorg och då särskilt om dem som ger omsorg.

Rapporten, som ges ut av Socialstyrelsen, visar att fler ger omsorg i dag än tidigare, att skillnaderna mellan män och kvinnor inte är så stor och att de flesta kan kombinera hjälpen med förvärvsarbete. Det största hindret är långa avstånd.  

Forskarnas förklaringar till att omsorgen ökar är dels att det blivit svårare att få plats i äldreomsorgen, dels att många gamla vill bo hemma så länge som möjligt. En annan orsak att gamla i dag har ett växande socialt nätverk, det finns helt enkelt fler anhöriga som kan hjälpa till.

Vilken slutsats ska kommunerna dra av att så många hjälper gamla föräldrar? Kan kommunen minska sitt åtagande ytterligare?
– Nej, de flesta som ger omsorg vill ha ett samarbete med kommunen. De ger gärna hjälp men vill också att den anhörige får hemtjänst exempelvis. Vi vill inte ha tillbaka fattigvården, då samhället grep in först när anhöriga inte kunde, säger professor Gerdt Sundström, som skrivit rapporten tillsammans med docent Bo Malmberg.

Gerdt Sundström säger att samhället infört en ransonering av vård och omsorg till gamla. De resurser som finns fördelas på alla, men alla får lite mindre tid än de fick tidigare. Det är först när man är mycket skröplig som äldreomsorgen träder in. Att många får vård, men sent i livet, visar statistik över hur många som dör på institution. Det har ökat från 15 procent på 1950-talet till mellan 45 och 50 procent i dag.

Eftersom folk inte vill betala  mer i skatt är dagens system det bästa möjliga, tycker Gerdt Sundström. Äldreomsorgen är dessutom effektiv, säger han. Det startas inte många privata företag och det är ett bevis för att det inte finns pengar att spara. 
– Däremot är det nog många gamla som skaffar privat hjälp, kanske till och med svart. När man saknar anhöriga, och det är inget jag moraliserar över.

FAKTA: 500.000 över 80 år
En halv miljon svenskar var 80 år eller äldre 2004. Cirka 20 procent fick hemtjänst, 17 procent hade plats i särskilt boende.
Mer än 60 procent av alla arbetstimmar i äldrevården görs av anhöriga eller andra närstående, enligt Martha Szebehely, forskare på Socialhögskolan i Stockholm.

Kvinnor lever längre än män och det finns dubbelt så många kvinnor som män över 80 år. Män vårdas oftast av sina hustrur, kvinnor av vuxna barn som de inte bor tillsammans med.

Sex procent av alla över 80 år är födda utomlands, de flesta i ett nordiskt land. Ett par procent av de äldre bor med vuxna barn, tre av fyra har barn som bor inom en radie av 50 kilometer. Två av tre träffar sina barn varje vecka. År 1960 fanns det 150.000 personer som fyllt 80.