LO borde ha intresse av att socialdemokraterna fortsätter att utveckla samarbetet med miljöpartiet, skriver miljöpartisterna Peter Eriksson, Ulf Holm och Mona Jönsson.

Det är med stor förvåning, för att inte säga häpnad, vi tagit del av Göteborgspostens intervju med Wanja Lundby-Wedin. Artikeln var publicerad i GP den 7 maj. Mp lägger alldeles för liten vikt på arbetslivet, förklarar LO:s ordförande och anger bland annat kvalitetssäkrad företagshälsovård som exempel.

– Vi har inte lyckats få gehör i de frågorna hos dem, säger Wanja Lundby-Wedin i GP-intervjun.

Inget kan vara felaktigare. Tvärtom har miljöpartiet i samarbetet med regeringen drivit på i frågan om företagshälsovården. I s-v-mp-samarbetet har det också arbetats fram ett konkret förslag till frågans lösning. Förslaget, som bygger på att certifierad företagshälsovård skulle medges skatteavdrag, ratades dock av finansdepartementets skatteavdelning och av EU:s statsstödsregler. Så när LO-ordföranden levererar kritik så borde adressaterna vara finansdepartementet och EU, inte miljöpartiet.

Lundby-Wedins röst stark
Sedan detta förslag avförts har miljöpartiets representanter envetet efterfrågat nya förslag från regeringspartiets tjänstemän. Frågan har ställts praktiskt taget varje vecka och lika ofta har vi fått löften om att det ska komma något. Det återstår att se om regeringen förmår lägga fram ett förslag före valet. Men kanske kan vi hoppas på att LO hjälper oss att driva på? Wanja Lundby-Wedins ställning i regeringspartiet bör ju innebära att hon kan påverka i positiv riktning.

Miljöpartiet har under hela mandatperioden drivit frågor kring problematiken, kvinnors ohälsa. Det har inte varit enkelt och heller inte mötts med någon större entusiasm från regeringen. Trots det har nu Försäkringskassan fått uppdraget att särskilt beakta kvinnors ohälsa. Uppdraget ligger också med i förutsättningarna för den satsade miljard som ska förbättra samarbetet mellan AMS, Försäkringskassan och landstingen.

Det pågår en utredning om arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar vid sjukdom. Mp har velat påskynda det arbetet då vi tydligt ser behovet av en lösning vad gäller bland annat betalningsansvaret. Mot den bakgrunden var vi inte glada när regeringen på eget bevåg förlängde utredningstiden.

Ett axplock av åtgärder
Regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet har genomfört en mängd åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken under den tid vi samarbetat. Åt allt har vi inte jublat och i några frågor har säkert även socialdemokrater av olika slag varit mindre glada. Men sådan är logiken när partier i förhandlingar ska bli överens. Låt oss nämna några exempel på vad som åstadkommits under den senaste tiden:

•  Överenskommelse om ny visstidslag som innebär sanering av de tidsbegränsade anställningsformerna.
•  Stärkt skydd för föräldralediga.
•  Fler regionala skyddsombud har tillsatts.
•  Tvåårigt sysselsättningspaket med start januari 2006. Paketet beräknas ge 55.000 personer möjlighet till arbete, praktik eller ut ubildning och riktas bland annat mot unga arbetslösa, långtidsarbetslösa och funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga.
•  Statsbidrag till kommuner som erbjuder gymnasieelever sommarjobb.
•  Ungdomar mellan 20 och 24 år får anställningsstöd redan efter sex månaders inskrivningstid vid arbetsförmedlingen.
•  Riktade plusjobb till ungdomar.
• 2.000 fler lönebidrag för funktionshindrade.
• Införande av friår i hela landet.
• 1.000 fler folkhögskoleplaster.
• 11.000 fler platser i arbetsmarknadsprogram.

Listan kunde göras längre. Men den är alldeles tillräcklig för att visa att Wanja Lundby-Wedin har dåligt på fötterna när hon målar bilden av mp som hindret i arbetsmarknadspolitiken.

Fler punkter
För att ytterligare förtydliga bilden av miljöpartiets syn på arbetsmarknad och arbetsliv kan nämnas att vi i vårt förslag till valmanifest har med bland annat följande:

• Försvar av kollektivavtalen för att motverka lönedumpning.
• Rätten att själv styra om man vill arbeta hel- eller deltid ska stärkas.
• Handslag för att få bort de könsrelaterade löneskillnaderna. 
• Bättre villkor för småföretagande och till dem startar nya företag.
• 40.000 nya jobb i offentlig sektor.
• Friåret ska vara kvar och utvecklas.

Så nog tar miljöpartiet ansvar när det gäller förutsättningarna för utveckling av närings- och arbetsmarknadspolitiken. Att miljöpartiet kämpat hårt för miljö- och energiomställning är känt. Och till skillnad från många andra har vi alltid hävdat att omställningen ger möjligheter till jobb och hållbar ekonomisk utveckling. Men vår kamp för hållbar utveckling har inte alltid varit enkel och tidvis har vi öppet hånats och liknats vid bakåtsträvande personer som önskar bo i jordhålor utan vare sig elektricitet eller värme. 

Dags att gasa
Men nu har det vänt och det är mycket glädjande och hoppfullt när Nutek i sin senaste rapport konstaterar att miljöföretagen blir allt viktigare för tillväxt och sysselsättning och klassas som en betydelsefull framtidsbransch. Enligt Nutek sysselsätter de så kallade miljöföretagen 100.000 personer i Sverige. Det handlar om teknikjobb och om optimism och framåtanda, inte om att dra ner tempot, som Wanja Lundby-Wedin påstår om mp.   

Vi anser förstås att LO borde ha intresse av att socialdemokraterna fortsätter att utveckla samarbetet med miljöpartiet. För vad är alternativet? Centern och folkpartiet är ju med i högeralliansen och är väl för övrigt inte så mycket att stötta sig mot i arbetslivsfrågor? Eller? Vad har LO för uppfattning? Är det Maud Olofsson och centern, eller miljöpartiet, som ska vara Göran Perssons samarbetspartner framöver?

Peter Eriksson (mp)
Språkrör

Ulf Holm (mp)
Riksdagens arbetsmarknadsutskott

Mona Jönsson (mp)
Riksdag
ens socialförsäkringsutskott
Skriv ett e-postbrev till debattredaktörn