En arbetsgrupp inom FN presenterar etiska principer för finansiella placerare.
– Det gäller att få placerarna att utnyttja sitt ägarinflytande, säger Folksams Carina Lundberg som varit med i arbetsgruppen.

För drygt ett år sedan tog FN:s generalsekreterare Kofi Annan initiativet till rekommendationer för finansiella placerare. Sedan tidigare finns rekommendationer för hur företagen själva ska bete sig när det gäller mänskliga rättigheter, barnarbete och liknande, medan de nya principerna ska gälla hur investerare beter sig gentemot de företag de placerar sitt kapital i.

De allra största placerarna är främst fonder som förvaltar löntagarnas pensioner eller andra statliga fonder till mycket stora summor. Tillsammans kan de utöva ett mycket stort inflytande som delägare i de företag de placerar pengar i.

Bland de 20 företag som varit med i FN:s arbetsgrupp återfinns Folksam.

– Sedan 1995 arbetar vi inom FN:s miljöprogram för finansiella företag. FN tyckte att vi kunde ha något att förmedla i den här arbetsgruppen också och det är naturligtvis väldigt positivt, säger Carina Lundberg.

Mjukt och hårt blandas
Till skillnad från de etiska fonder som många placeringsföretag lanserar så handlar FN:s investeringsprinciper inte om vilka företag investerarna ska eller inte ska placera i. I stället ska finansföretagen utnyttja sitt ägarinflytande för att styra företagen på rätt väg. Huvudområdena är miljö, bolagsstyrningsfrågor samt sociala och mänskliga rättigheter.

– Det behöver inte vara mer änatt man använder sin rösträtt och försöker påverka företagen genom att till exempel utveckla uppförandekoder och tillämpa anständiga anställningsvillkor, säger Carina Lundberg.

– Vi har också en princip om öppenhet. I dag publicerar företagen finansiella nyckeltal men vi vill också att de redovisar uppförandenyckeltal där det framgår vilken inställning företagen har till barnarbetare, till personal i låglöneländer som inte har socialt skyddsnät eller dåliga arbetsförhållande i övrigt, säger hon.

Långsiktig plan
Hon är också övertygad om att det i längden är det bästa för företagen.

– Det tror alla vi 20 placeringsföretag som har arbetat med detta. Om ett företag skitar ned den miljö det verkar i förstör det så småningom sin egen produktionsmöjlighet.

Tanken är att placerare världen över ska skriva under de sex principerna för ansvarsfulla placeringar. Trots att principerna hittills knappt har uppmärksammats så har finansföretag som tillsammans förvaltar över 15 biljoner kronor redan skrivit under.

Bland dem finns fyra företag med säte i Sverige, förutom Folksam också Andra AP-fonden, Banco och företaget Ethix, ett konsultbolag, delägt av Sjunde AP-fonden, som arbetar för socialt ansvarsfulla investeringar.

– Men vi hoppas att fler skriver på och att det får stort genomslag, säger Carina Lundberg.

FAKTA: Sex FN-principer
Detta är de sex FN-principerna. Alla utgår från att stödja hållbar miljö, en sund bolagsstyrning och sociala och mänskliga rättigheter:
1. Vi ska införliva dessa frågor i investeringsanalyser och beslutsfattande.
2. Vi ska agera som aktiva ägare och införliva dessa frågor i ägarpolicy och i praktisk handling.
3. Vi ska eftersträva nöjaktig öppenhet runt dessa frågor i de objekt vi investerar i.
4. Vi ska verka för att dessa principer accepteras och införs i hela finansbranschen.
5. Vi ska samarbeta för att öka effektiviteten i att införliva dessa principer.
6. Vi ska lägga fram rapporter om aktivitet och framsteg när det gäller att införa principerna.