Svenskt Näringsliv har i rapporten ”Den svenska modellen har kantrat” fört fram sju förbud mot grundläggande fackliga rättigheter. Liksom de bibliska budorden kan de behöva förklaras i en liten katekes:

Första förbudet: ”Inför en proportionalitetsregel, det vill säga en stridsåtgärds omfattning och syfte måste stå i proportion till dess konsekvenser och vilka effekter den får för företagen och tredje man.”
Vad är det? Arbetsdomstolen ska förbjuda strejker och blockader ty de drabbar nästan alltid arbetsgivare och andra oproportionerligt. 

Andra förbudet: Förbjud sympatiåtgärder, det vill säga säkerställ att utomstående arbetsgivare inte tvingas in i andras konflikter.”
Vad är det? Det finns en risk att Arbetsdomstolen enligt första förbudet inte anser att alla sympatiåtgärder är oproportionerliga.
Lagen ska därför helt förbjuda sympatiåtgärder ty de drabbar alltid alla arbetsgivare för hårt.

Tredje förbudet: ”Inför möjlighet till tvångsskiljedom via lag för att tvinga parterna till ansvarsfulla avtal.”
Vad är det? Det finns en viss risk att Arbetsdomstolen enligt första och andra förbudet inte förbjuder alla stridsåtgärder. Skiljemän ska därför kunna tvinga fackföreningarna att acceptera ett avtalsförslag om förhandlingarna kan leda till avtal som inte är arbetsgivarna accepterar.

Fjärde förbudet: ”Ge medlare ökade befogenheter att skjuta upp eller ställa in varslade stridsåtgärder.”
Vad är det? Det finns en liten risk att Arbetsdomstolen enligt första och andra samt skiljemän enligt tredje förbudet inte stoppar alla stridsåtgärder. Även medlare måste därför ha den befogenheten generellt och utan särskild motivering.

Femte förbudet: ”Förbjud samhällsfarliga konflikter.”
Vad är det? Det finns en minimal risk att Arbetsdomstolen enligt första och andra, skiljemän enligt tredje samt medlare enligt fjärde förbudet inte stoppar alla stridsåtgärder. Lagen ska därför helt förbjuda stridsåtgärder som kan vara samhällsfarliga. Som samhällsfarliga ska räknas alla stridsåtgärder som drabbar samhället och samhället består bland andra av arbetsgivare.

Sjätte förbudet: ”Förbjud organisation som saknar kollektivavtal att vidta stridsåtgärder inom områden där det finns gällande kollektivavtal.”
Vad är det? Lagen ska helt förbjuda stridsåtgärder som syftar till att en grupp anställda kräver rätt till ett kollektivavtal som säkerställer deras löne- och arbetsvillkor om arbetsgivaren träffat avtal med andra anställda inom området.

Sjunde förbudet: ”Inför förbud för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder mot företag där organisationen saknar medlemmar.”
Vad är det? Om de anställda på grund av övertalning och utpressning inte organiserar sig ska arbetsgivaren slippa stridsåtgärder som tvingar honom att teckna kollektivavtal som alla andra inom branschen.

Uppspikat av Ingemar Göransson
Utredare LO
Skriv ett e-postbrev till redaktionen