Ams och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har kritiserats i olika medier. Kritiken är inte alltid nyanserad. Självklart finns alltid möjligheter till förbättringar. Men det finns också mycket som redan är väldigt bra.

Svensk arbetsmarknad fungerar relativt väl – inte minst tack vare en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi har inga stora bristtal, ingen hög inflation – lönebildningen har fungerat väl, vi har ett fungerande partssystem och en aktiv matchning mellan arbetssökanden och lediga jobb. Det är till och med så att andra länder intresserar sig för oss som ett gott exempel på en väl fungerande arbetsmarknad.

Arbetsmarknadspolitiken måste naturligtvis anpassas efter förhållandena på arbetsmarknaden. I dialog med Ams gör regeringen kontinuerligt nödvändiga förändringar i de verktyg som arbetsförmedlingarna har. Efter en längre tid av nedgång i ekonomin och ökad arbetslöshet har regeringen föreslagit nya åtgärder för att öka möjligheterna för den som drabbats av arbetslöshet att få in en fot på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om fler möjligheter till subventionerade anställningar. De olika anställningsstöden som finns har visat gott resultat. Många har fått jobb på den reguljära arbetsmarknaden efter en sådan anställning.

Nu läggs de så kallade plusjobben till de befintliga anställningsstöden. Det innebär 20 000 nya arbetstillfällen under 2006. Det är viktiga verktyg som arbetsförmedlingarna nu kommer att kunna addera till de man tidigare hade.
Aktivitetsgarantin är ett annat viktigt verktyg. Den tillkom under 2000 för att förhindra permanent utslagning och öka de mest utsatta gruppernas möjlighet att komma tillbaks.
Aktivitetsgarantin innebär organiserade arbetsmarknadspolitiska aktiviteter på heltid. Den arbetslöse erbjuds vägledning, platsförmedling och coachning. Annan verksamhet är kompetenshöjande utbildning och anställning med stöd eller arbetspraktik. Man kan till exempel under sex månader läsa kärnämnen som matematik, svenska och engelska bland andra ämnen vid folkhögskola.

Hälften utan
Aktivitetsgarantin kan inte göra underverk för människor som varit utan arbete länge, men den säkerställer kontinuitet och systematik i insatserna. Tidigare förekom mer insatser utan långsiktig planering, ibland utan annan avsikt än att göra ytterligare en period med försörjning via arbetslöshetsförsäkringen möjlig. Aktivitetsgarantin innebär att både rättigheter och skyldigheter för långtidsarbetslösa är klart definierade.

Många har ifrågasatt resultaten i aktivitetsgarantin. Uppföljningen har kritiserats, ibland rättmätigt, men faktum är att vi nu tack vara garantin vet mer om situationen för långtidsarbetslösa. Vid en utvärdering måste hänsyn tas till att det är människor som står relativt långt från arbetsmarknaden som deltar, för närvarande drygt 45 000 personer. 25 procent har någon typ av arbetshandikapp – bland alla arbetslösa är andelen åtta procent. 37 procent är över 54 år och alla har en långvarig arbetslöshet – närmare hälften har varit utan arbete i över tre år.

Den första juli 2005 hade dock 36 procent av deltagarna i aktivitetsgarantin arbete med eller utan subvention. 91 procent deltog i arbetsmarknadspolitiska program, varav 44 procent deltog i aktiviteter inom vägledning och platsförmedling hos kommuner, folkhögskolor, folkrörelsebaserade organisationer och privata företag. Sedan starten har 105 000 personer deltagit i aktivitetsgarantin. Av dessa är nio procent öppet arbetslösa i dag. En tredjedel har fått jobb på den reguljära arbetsmarknaden med eller utan subventioner. Ytterligare två procent har påbörjat reguljära utbildningar. Andelen som varit inskrivna i aktivitetsgarantin sedan den började och fortfarande är kvar är mycket liten, bara två procent av dem som var inskrivna år 2000
finns idag kvar i garantin.

Lätt att gömma
Jag tycker att det är ett gott resultat. Det innebär att många fler fått just den andra chans som aktivitetsgarantin var ämnad att vara. Forskare vid Växjö universitet, som nyligen också utvärderat aktivitetsgarantin, kommer fram till att de som deltar faktiskt stärks till subventionerat arbete fortare. Utan deltagandet i garantin skulle situationen för denna grupp vara sämre.
Det är lätt att glömma bort hur viktig arbetsförmedlingen och arbetsförmedlarnas arbete är i och för en god ekonomisk tillväxt. Omsorg om individer ger en väl fungerande arbetsmarknad. För att klara det behöver de stöd i form av bra verktyg. Det är vår
politiska uppgift.

Inget är så orättvist som arbetslöshet. Att inte vara behövd, inte kunna försörja sig själv och sin familj skapar dålig självkänsla och utanförskap. Arbete åt alla är därför den viktigaste politiska uppgiften.
De finns de som vill något helt annat. Den moderatledda högeralliansen vill skära ned på Ams och de arbetsmarknadspolitiska insatserna och sänka arbetslöshetsersättningen kraftigt.

Tydligare än så blir inte skiljelinjen i svensk politik. Mellan oss socialdemokrater som tror på ett system där vi får hjälp att ta oss tillbaka när vi är arbetslösa och mellan högerpartierna som tycker att var och en klarar sig bäst själv bara man får sänkt skatt. Ett sådant samhälle kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Vi vill fortsätta bygga vår sociala modell. I den ingår i allra högsta grad en aktiv arbetsmarknadspolitik och det arbete som görs på arbetsförmedlingen av duktiga förmedlare med de verktyg som vi genom politiska insatser skapat.

Hans Karlsson
Arbetslivsminister