Vi skrev till er i början av september för att få klarläggande om arbetslöshetsförsäkringen. Det är nu januari och vi har ännu inte fått något svar.

Varje år har omkring 600 000 personer ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det är därmed av stor vikt att ni skapar klarhet i vilka regler som skall gälla på arbetsmarknaden. Vi uppfattar den, i Bankeryd, överenskomna texten ”Program för arbete” som ert valprogram. Gäller fortfarande överenskommelsen från Bankeryd? Vi har fyra nya och fem gamla frågor till er.

Bankerydsalliansen accepterar att arbetsmarknadens regleras via kollektiva avtal. Det innebär att tvister ska lösas nära arbetsplatsen och avtal anpassas till olika branschers förhållanden.
Det förutsätter samtidigt att parterna är fria i förhållande till statsmakten. Både arbetsgivarna och fackföreningarna måste alltså vara accepterade och respekterade av statsmakten och denna bör inte söka att aktivt försvaga endera parten.

1. Med alliansens förslag kommer det enligt våra beräkningar att bli cirka 340 kronor dyrare per månad att vara med i en a-kassa.
Borttagandet av skattereduktionen för fackföreningsavgiften kommer samtidigt att göra det omkring 50 kronor dyrare att vara med i en fackförening.
Har ni en uppskattning av hur det kommer att påverka anslutningsgraden till facket när löntagarna får betala 340 kronor mer per månad till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring samt 50 kronor mer till facket? 
2. Kommer fackets medlemskår att vara tillräckligt omfattande för att som part kunna bära kollektivavtalen i Sverige?
3. Ni föreslår att arbetslöshetsförsäkringen blir obligatorisk. Samtidigt har alliansen en tanke om att det skall finnas olika a-kassor med olika avgifter.
Men innebär inte denna kompromiss, mellan dem som vill ha obligatorisk a-kassa och dem som vill att avgiften skall återspegla risken i yrkesområdet, att löntagarna kommer att söka sig till den a-kassa som är billigast och att det innebär ett förstatligande av arbetslöshetsförsäkringen?
Vi upprepar nedanstående frågor som vi tidigare har ställt för att kunna bedöma hur genomgripande förslagen faktiskt är.
Förslaget om sänkta ersättningsnivåer tolkar vi som ett sätt att öka de arbetslösas drivkrafter att söka arbete.
4.  Är det alliansens uppfattning att arbetslösheten till stor del beror på att de arbetslösa söker arbete i för liten omfattning?
5.  Är syftet med att höja egenavgifterna till arbetslöshetsförsäkringen att påverka lönebildningen eller helt enkelt att låta löntagarna betala mer för en försämrad arbetslöshetsförsäkring?
Enligt ekonomisk teori kan arbetslösheten sänkas genom att en kostsam arbetslöshetsförsäkring gör löntagarna återhållsamma i sina lönekrav. En förutsättning för att detta ska fungera är att a-kassorna är så små att sambandet mellan arbetslöshet och löneläge i yrket blir tydligt. Men alliansen föreslår också att arbetslöshetsförsäkringen blir obligatorisk.
6.  Menar alliansen att det ska bli obligatoriskt att vara medlem i den fackliga a-kassan för det yrkesområde man tillhör eller ska det vara möjligt att välja en a-kassa med lägre avgift, till exempel Alfakassan som täcker hela arbetsmarknaden?
7.  Vill alliansen förstatliga a-kassorna?
Av Bankerydsprogrammet framgick att arbetssökande ska delta i aktivitets-garantin efter 300 dagar och att ersättning då ska utgå enligt försäkringens grundbelopp, det vill säga med 320 kronor om dagen. Arbetslösa med försörjningsansvar för barn under 18 år ska ha rätt till 450 dagar med inkomstrelaterad ersättning.
Där frångick ni en viktig del av arbetslinjen som innebär att man genom arbete och inte på grund av familjeförhållanden kvalificerar sig för inkomstförsäkringar. Det föranleder oss att upprepa en fråga vi har ställt förut och att ställa en ny.
8.  Är denna familjeorientering en ny socialpolitisk princip? Avser alliansen att fortsätta på den inslagna vägen med behovsprövade bidrag i stället för inkomstrelaterade försäkringar?
9.  Har alliansen för gott dragit tillbaka förslaget om att arbetslösa bara skall få 320 kronor efter 300 dagars arbetslöshet?

Leif Håkansson
Vice ordförande LO

Dan Andersson
LO:s chefsekonom