Efter en tolv år lång nedgång ökade antalet dödsolyckor kraftigt under 2023. Vi är <tillbaka på de dödstal vi trodde oss ha lämnat i mitten av 2000-talet.

Och den politiska viljan att minska antalet dödsolyckor har tvärnitat.

Arbetets kartläggning av skyddsombudens svårigheter visar att de kraftigt underbemannade arbetsmiljöinspektörerna ofta kommer ut till arbetsplatser utan skyddsombud.

Endast vid fyra av tio inspektioner finns det ett skyddsombud med, visar Arbetets siffor.

Ofta får inspektörerna inte heller med sig någon annan av de anställda. Inspektionen om de anställdas säkerhet genomförs alltså utan att de anställda över huvud taget kommer till tals.

Och här måste politikerna någon gång ta sitt ansvar.

Att båda våra ansvariga ministrar, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, båda från Liberalerna, säger sig vilja minska dödstalen klingar alltmer falskt när deras handlingen pekar i rakt motsatt riktning.

Dödstalen ökar bland unga

Liberalernas, Sverigedemokraternas och Centerns kraftiga och upprepade motstånd i riksdagen mot att släppa in regionala skyddsombud är ju mycket tydliga och aktiva beslut i motsatt riktning.

Tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna har förbättringar för skyddsombudens arbete därmed kunnat blockeras av den borgerliga majoriteten i riksdagen.

Av de 445 personer som har dött på svenska arbetsplatser under de senaste tio åren har den absoluta majoriteten, 393 personer, varit svenskar.

Att 52 varit utländska medborgare visar dock på en kraftig överrepresentation av utländsk arbetskraft bland dödsolyckorna, enligt en granskning av tidningen Arbetarskydd.

I relation till andelen arbetare på arbetsmarknaden innebär det att dödsolyckor är sex gånger vanligare bland utländska medborgare.

Det är inte överraskande.

När säkerhetsinspektioner och övriga säkerhetslagstiftning inte längre prioriteras av den svenska regeringen blir utländsk arbetskraft än mer utsatt.

En annan grupp som är överrepresenterad är ungdomar.

Under 2023 var 9 av de 65 som dog i arbetsplatsolyckor under 25 år. Det är dubbelt så många jämfört med deras andel av arbetskraften.

Inte heller detta är nytt. Under sju av de senaste nio åren har unga under 25 år varit kraftigt överrepresenterade bland dem som dött i arbetsplatsolyckor.

Efter att dödsfallen kontinuerligt ökat bland unga tog Arbetsmiljöverket 2019 fram en skrift, ”Knäcket”, som var direkt riktad till unga på arbetsmarknaden och som upplyste om risker och säkerhet för den som kom ny från skolan.

Svenska arbetsgivare ansåg dock att skriften var för negativ och Arbetsmiljöverket drog obegripligt nog tillbaka sin varningsskrift och raderade den från sin hemsida.

Och i dag har vi alltså dubbelt så hög andel unga människor som dör på sina arbetsplatser än vad som motsvarar andelen unga på arbetsmarknaden.

Borgerlig handlingsförlamning

Naturligtvis måste döden på jobbet angripas på flera sätt.

Här måste regeringen och de nu ansvariga liberala ministrarna rannsaka de lagar de varit med om att införa under de senaste två decennierna.

Här finns Alliansens nedläggning av Arbetslivsinstitutet.

Här finns den nuvarande regeringens beslut att lägga ner Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

Här finns den forna Alliansens och Miljöpartiets gemensamma förändring av arbetskraftsinvandring från länder utanför EU som öppnade för en lågbetald jobtrafficking av arbetskraft till Sverige.

Här finns den tidigare Alliansregeringens Lex Laval som även försämrade villkoren för utländska arbetare från länder innanför EU.

Här finns Centerns, Liberalernas och Sverigedemokraternas ständiga aktioner för att kringskära skyddsombudens befogenheter och försvåra deras arbete.

Och här finns vår nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Pehrsons (L) obegripliga beslut i december att lova fler arbetsplatsinspektioner men samtidigt strypa resurserna till Arbetsmiljöverket.

En del av dessa dödsbringande beslut har under årens lopp förändrats, till exempel Alliansens Lex Laval som inte längre stöds av EU-rätten.

Men när det gäller beslut Sverige har eget mandat över händer inte mycket.

I stället får vi med jämna mellanrum höra en liberal minister säg att dödsolyckor är hemska.

Och tack, det vet vi redan.