Arbetsmiljöverket drar tillbaka en skrift om risker på jobbet.

Detta sedan arbetsgivare kritiserat skriften för att prata för mycket om just risker på jobbet.

De vill ha en mer positiv ton när Arbetsmiljöverket varnar unga för att skadas eller dödas på jobbet.

Och det hela är precis så befängt som det låter.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs.

Det är ett viktigt arbete som under senare tid blivit än viktigare i takt med att antalet arbetsolyckor bland unga har ökat.

Allt fler unga skadas för livet på grund av dålig arbetsmiljö.

Då ska självklart den myndighet som har tillsynsansvar för vår arbetsmiljö reagera och att ge ut en informationsskrift är ett av många bra led i det arbetet.

Att arbetsgivare då attackerar Arbetsmiljöverket för att vara för negativa är i sanning förryckt.

Skriften, ”Knäcket”, var en delvis tecknad utgåva som riktade sig till unga nyanställda. Fram till nyligen kunde den laddas ned från Arbetsmiljöverkets hemsida.

Rubriker som ”kul på jobbet” blandades i skriften med ”mindre kul på jobbet” där verket informerade om risker och rättigheter och poängterade vilka krav på säkerhet som anställda har rätt att ställa.

Men arbetsgivare ville ha mer ”kul på jobbet” och inte så mycket tal om ”mindre kul på jobbet” och skriften har nu alltså dragits tillbaka.

Denna häpnadsväckande intervention mot Arbetsmiljöverkets arbete kommer alltså samtidigt som nya siffror visar att antalet arbetsolyckor just bland unga nyanställda har ökat kraftigt de senaste åren. 

Medan det totala antalet arbetsplatsolyckor har legat relativt konstant i några år har andelen olyckstillbud bland unga nyanställda mellan 16 – 24 år kontinuerligt ökat.

Sammanlagt inträffade 119 000 arbetsskador förra året.

Dödsolyckorna ökade till 58 döda under 2018 jämfört med 55 döda året före. Hittills under 2019 har 23 personer omkommit.

Orsakerna till de ungas större utsatthet tillskrivs faktorer som dålig introduktion, ovana och en större benägenhet att ta risker.

Nu visar Arbetsmiljöverkets siffror också att de allt fler otrygga anställningarna har klivit fram som en obehaglig men tyvärr logisk orsak till att döden och olyckorna på jobbet ökat.

LO-förbunden har länge varnat för denna utveckling när antalet otrygga anställningar blir fler.

Bemanningsföretag, vikariat och timanställningar inte bara försämrar introduktionen och tryggheten.

Ständigt nya rutiner och nya maskiner försämrar också säkerhetsarbetet.

Det här måste tas på allvar vilket Arbetsmiljöverket ju också gör när de ger ut en skrift som med information om säkerhet och risker riktar sig till dem det berör, de unga.

Denna skrift borde arbetsgivare, åtminstone seriösa arbetsgivare, välkomna i stället för att motarbeta.

Efter den borgerliga regeringens slakt av Arbetsmiljöverket för ett antal år sedan har verket länge haft målet att komma upp i 300 anställda inspektörer.

Det är vad som krävs enligt myndigheten för att kunna hålla inspektionsarbetet på en grundläggande nivå. Ännu i dag har dock inte tillräckligt med resurser skjutits till för att nå målet.

Det är på tiden att regeringen nu ser till att detta mål uppfylls.

Och arbetsgivares angrepp mot Arbetsmiljöverket måste upphöra.

Arbetsgivarnas attack mot Arbetsmiljöverket är ovärdigt en serös inställning till säkerheten på arbetsplatsen.

I Arbetsmiljölagen kap 3 §2 står det att:

”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”.

De runt 120 000 arbetsolyckor som varje år sker på våra arbetsplatser vittnar om att så inte sker.