Sedan 2011 har dödsolyckor på arbetet trendmässigt minskat visar Arbetsmiljöverkets nya siffror. Särskilt stor var minskningen under 2020.

Det här är naturligtvis en bra utveckling. Men vid en närmare granskning ser vi att nedgången inte är jämnt fördelad mellan yrkesgrupper. I LO-yrken har inte mycket hänt, över huvud taget.

Inte ens den stora nedgång i antalet dödsolyckor som noterats 2020 till följd av coronapandemin gäller LO-yrken.

I den mest drabbade LO-branschen, byggverksamhet, var antalet döda oförändrat mellan 2019 och 2020. Även tillverkningsindustrin såg lika många dödsolyckor. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske ökade till och med antalet dödsolyckor. 

Den enda LO-bransch där dödsolyckorna gick ned under pandemin var i transportsektorn.

Klasskillnad måste lyftas fram

Arbetet för en bättre arbetsmiljö i LO-yrken har alltså inte alls förbättrats under året och denna mycket tydliga klasskillnad måste lyftas fram, både på kort och på lång sikt.

För samma mönster syns under hela den undersökta perioden 2011–2020.

Dessutom ser vi att den nedgång som skett i antalet dödsolyckor främst beror på bättre trafiksäkerhet. Den trendmässiga nedgången överensstämmer mycket tydligt med Transportstyrelsens statistik över dödsfall i trafiken.

Statistiken har alltså främst förbättrats genom att färre personer dör i trafikolyckor till och från jobbet, inte genom att arbetsmiljön på våra arbetsplatser har blivit bättre.

Dödsolyckor återkommer

Det här är speciellt allvarligt om vi samtidigt plockar fram den kartläggning som Arbetsmiljöverket gjorde över dödsolyckor på våra arbetsplatser under 2018 och halva 2019.

Där konstaterade man att samma slags olyckor med dödlig utgång återkommer gång på gång på Sveriges arbetsplatser. Riskerna har dessutom varit väl kända och dokumenterade.

Enligt Arbetsmiljöverket hade det sannolikt varit möjligt att förhindra så gott som alla dessa dödsolyckor om de regler, förordningar och rutiner hade följts.

Betänk detta: hade arbetsplatsens rutiner följts skulle dödsolyckorna aldrig ha inträffat.

Skyddsombud måste få tillträde

Att leta orsaker till varför säkerheten åsidosätts trots kända säkerhetsregler måste bli prio ett i säkerhetsarbetet. Maktperspektivet på arbetsplatsen måste då ovillkorligen lyftas fram.

I takt med att fler underentreprenörer anlitas och i takt med att anställningarna blivit mer osäkra har också makten pä arbetsplatsen förskjutits. Det blir då lättare för arbetsgivaren eller underleverantörer att ta genvägar i säkerhetsarbetet.

Det visar också tydligt att det är absolut nödvändigt att regionala skyddsombud får tillträde till fler arbetsplatser.

Ett bra förslag om att ge skyddsombuden ökat tillträde lades i början av förra året av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), men förslaget har blockerats sedan dess av Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna i oskön allians. 

Men onödiga, fruktansvärda dödsfall måste få ett slut. Även de som drabbar LO-kollektivet.