REPLIK. Det förekommer nu flera missförstånd kring förändringarna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Det är med glädje vi noterar det stora engagemanget för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB (Arbetet debatt 23/1). Därför är vi också glada att kunna tillbakavisa många av de farhågor som artikeln ger uttryck för.

Framför allt oron för att arbetarrörelsens idéarv och minne skulle kastas i soporna och att möjligheterna till forskning i dess historia ska inskränkas.

Vad forskningen anbelangar så står ARAB just i dessa dagar värd för den stora workshopen Methods för Global Labour Histories, där ett 50-tal forskare från Europa, Australien och USA deltar.

Och det är just respekten för de unika samlingar och arkiv vi har att förvalta som är grunden för de förändringar vi nu planerar av verksamheten.

Ytterst handlar det om att kunna ta ansvar för och bevara de unika samlingar vi har i uppgift att förvalta

Per Holmström

Som så många andra institutioner, inte minst Riksarkivet, måste även vi se över och anpassa vår verksamhet till att möta morgondagens krav och dagens digitala verklighet. För det krävs en ekonomi i balans.

Därför minskar vi nu personalstyrkan med fem tjänster – inte åtta som felaktigt anges i artikeln – utöver den redan planerade neddragningen, som innebär att två tjänster inte återbesätts när befattningshavarna går i pension.

Personalminskningen har förhandlats med vår motpart. Det har lett till att bland annat flera anställda från biblioteksdelen, nu måste lämna.

Men biblioteket som sådant kommer i allra högsta grad att bestå och ingå som en del av samlingarna och hanteras av vår kompetenta personal som nu finns kvar på ARAB.  

ARAB:s huvuduppdrag kommer självfallet också fortsatt att vara att samla in, bevara och tillgängliggöra material. Även om inga nyinköp av böcker eller tidskrifter kommer att göras, så kommer därför både arkiv och bokbestånd att fortsatt vara tillgängliga för såväl allmänheten som forskare.

Antingen på plats i våra lokaler utanför Stockholm eller via fjärrlån till alla folkbibliotek i hela landet.

Det förekommer nu flera missförstånd kring förändringarna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Per Holmström

Även om utlämningen vid ABF-huset nu avslutas så hoppas vi att den intresserade istället ska hitta till Stockholms stadsbibliotek, som ligger cirka 700 meter längre bort.

Det är alltid smärtsamt att tvingas till neddragningar men när kostnaderna ökar är vi skyldiga att säkerställa att vi har en sund ekonomi och att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt.

Ytterst handlar det om att kunna ta ansvar för och bevara de unika samlingar vi har i uppgift att förvalta.

Men det handlar också om att kunna fortsätta att ta emot och hantera det material, inte minst i digital form, som arbetarrörelsen producerar i dag och bevara det för framtiden.

För att tillhandahålla för forskningen och för att värna vår egen historia och själ.