SD har hamnat i blåsväder när det gäller sexuella trakasserier från partiets manliga EU-ledamot.

En dum engångshändelse menar den utpekade och får medhåll av Sverigedemokraternas ledning.

Men ser vi till partiets hållning i de omröstningar som skett så har Sverigedemokraterna aldrig varit särskilt positiva till några förslag för att minska de sexuella trakasserierna.

I september 2018 röstade EU-parlamentet om ett flertal åtgärder mot sexuella trakasserier, bland annat följande:

NOLLTOLERANS MOT SEXUELLA TRAKASSERIER INOM PARLAMENTET

Förslaget innebar bland annat att en arbetsgrupp skulle kartlägga sexuella trakasserier i parlamentet och att alla anställda och ledamöter skulle gå på en obligatorisk utbildning om sexuella trakasserier.

S röstade JA, SD röstade NEJ

MEDLEMSSTATERNA BÖR ARBETA MOT SEXUELLA TRAKASSERIER

Europaparlamentet uppmanar nationella, regionala parlament och kommunförvaltningar att fullt ut stödja offren inom ramen för interna förfaranden, att tillsammans med polisen utreda ärenden, att föra ett konfidentiellt register över ärenden över tid, att se till att all personal och alla ledamöter ges obligatorisk utbildning på temat respekt och värdighet, och att anta annan bästa praxis för att garantera nolltolerans på alla nivåer i sina respektive institutioner.

S röstade JA, SD röstade NEJ 

JÄMSTÄLLDA KANDIDATLISTOR MED LIKA MÅNGA MÄN OCH KVINNOR

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa jämställda listor i samband med Europaparlamentsvalet. 

S röstade JA, SD röstade NEJ 

OBLIGATORISK UTBILDNING

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadensparter att se till att både offentliga och privata företag och organisationer anordnar obligatorisk utbildning om sexuella trakasserier och mobbing för både anställda och chefer.

S röstade JA, SD röstade NEJ

STANDARDISERADE REGELVERK MOT VÅLD OCH TRAKASSERIER

Europaparlamentet understryker det akuta behovet av standarder när det gäller våld och trakasserier på arbetsplatsen, som kan fungera som ett regelverk för regeringar, arbetsgivare, företag och fackföreningar på alla nivåer.

S valde JA, SD valde NEJ

LAGSTIFTNING MOT MOBBNING OCH TRAKASSERIER

(Paragraf 13/2) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag för att bekämpa mobbing och sexuella trakasserier på arbetsplatsen, i det offentliga rummet och i politiken.

S valde JA, SD valde NEJ