Högern växer i Europa. Deras antifackliga, ibland höger-extrema, politik hotar tryggheten för vanligt folk.

Med låglönekonkurrens, usla arbetsvillkor och direkta inskränkningar av demokratiska rättigheter.

Det har stor betydelse vem som styr i Europa. Det påverkar våra liv och våra jobb.

Den fackliga kampen behövs i Europa. LO prioriterar tre frågor i valet till Europaparlamentet:

  • Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.
  • Ingen ska dö på jobbet – ingen ska bli sjuk av jobbet.
  • Rädda demokratin – krossa högerextremismen.

För det första: Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Dagens situation där företag kan kringgå eller utnyttja EU-regler på bekostnad av de anställdas löner och arbetsmiljö är oacceptabel.

Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. LO kräver ett socialt protokoll i EU:s fördrag som garanterar att grundläggande fackliga fri- och rättigheter överordnas de ekonomiska friheterna på den inre marknaden.

EU-samarbetet är viktigt för Sverige. Inte minst för vår handel, som i sin tur genererar pengar till vår välfärd. Handeln ger både jobb och trygghet

Johan Danielsson

Företag som stadigvarande bedriver verksamhet i ett land ska betraktas som etablerat i det landet. Kontrollen ska ske där arbetet utförs.

För att bekämpa utnyttjande av män-niskor och skatteundandragande måste medlemsländernas handlingsutrymme öka.

Här har vi en öppen konflikt mellan höger och vänster i svensk politik.

Den moderata Europaparlamentarikern Christofer Fjellner har i debatter likställt kylskåp med människor.

Resonemanget bygger på den korrekta observationen att Sverige importerar kylskåp från länder med låga arbetskraftskostnader.

Men slutsatsen Fjellner drar är att vi därmed måste acceptera att företagen importerar lastbilschaufförer, vägarbetare, byggnadsarbetare, bärplockare och diskare till lägre löner och sämre arbetsvillkor än i svenska kollektivavtal.

Det är en frontalattack mot hela idén med den svenska kollektivavtalsmodellen!

För det andra måste vi ta kampen för att garantera alla medborgare anständiga arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö.

Ambitionen måste vara att ingen ska dö i arbetet. Varje år går 4 000 européer till arbetet utan att komma hem igen.

I Sverige är det fler som dör på jobbet än i de uppmärksammade gängskjutningarna. Varje år beräknas dessutom 120 000 européer dö i cancer på grund av arbetet. Det är oacceptabelt.

Jag kommer därför arbeta för att EU antar en ny och ambitiös arbetsmiljöstrategi där det bland annat införs en nollvision för arbetsrelaterade dödsolyckor.

Och arbetet som Marita Ulvskog (S) ansvarat för med att uppdatera och skärpa gränsvärdena för cancerogena ämnen på arbetsplatsen måste fortsätta.

Och för det tredje, arbeta för att stärka respekten för demokrati och grundläggande rättigheter.

Populistiska och högerextrema partier vinner stora framgångar på en kombination av EU-kritik och flyktingmotstånd.

Den moderata Europaparlamentarikern Christofer Fjellner har i debatter likställt kylskåp med människor. Resonemanget bygger på den korrekta observationen att Sverige importerar kylskåp från länder med låga arbetskraftskostnader

Johan Danielsson

I flera medlemsländer styr nu politiska partier som ifrågasätter de öppna demokratiska samhällen som många av oss tagit för givna. Även de fackliga fri- och rättigheterna sätts under press.

För mig är det självklart att övriga EU-länder måste markera stenhårt.

Länder som allvarligt bryter mot unionens grundläggande värden måste fråntas sin rösträtt i rådet. Respekten för grundläggande demokratiska värden och en fungerande rättsstat är en förutsättning för att bli medlem i EU.

Det bör också vara en förutsättning för att kunna fortsätta vara en fullvärdig medlem.

EU-samarbetet är viktigt för Sverige. Inte minst för vår handel, som i sin tur genererar pengar till vår välfärd. Handeln ger både jobb och trygghet.

Den högerkantring av politiken som fått pågå i Europa under allt för lång tid hotar själva grunden för goda arbeten och ett tryggt liv.

Därför behöver vanligt folk ta tillbaka kontrollen.

Vi måste ta makten för att vända utvecklingen i Europa. För att lyckas med det krävs fler socialdemokrater i Europaparlamentet.

På så sätt kan vi skapa mer trygghet för vanligt folk. Både i Sverige och i övriga EU.