Stridsåtgärdsutredningen som regeringen tillsatte i somras till direkt följd av hamnkonflikten ska vara färdig 31 maj 2018.

Det är oroande att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, beställaren av utredningen, redan tagit ställning och uttalat att en lagstadgad inskränkning av strejkrätten kan vara nödvändig.

Enligt tidningsuppgifter har 12 av LO:s 14 medlemsförbund uttalat sig negativt till förslaget. Det är endast IF Metall som har uttalat sig positivt till Ylva Johansson utredning om konflikträtten.

Strejkrätten har alltid varit en viktig princip för arbetarrörelsen. Tidigare försök till inskränkningar har tillbakavisats.

När Mona Sahlin fick regeringen Carlssons uppdrag att försöka baxa igenom ett strejkförbud under krisen i början av 1990-talet gjorde fackföreningsrörelsen högljudd revolt.

Alla försök och initiativ från arbetsgivarhåll och de borgerliga partierna om att begränsa strejkrätten har mötts av en enig fackföreningsrörelse

IF Metall Avdelning 4 Södra västerbotten

1998 föreslogs en viss begränsning av konflikträtten i den utredning som ledde fram till bildandet av Medlingsinstitutet.

Den begränsningen tillbakavisades av den sittande S-regeringen.

Alla försök och initiativ från arbetsgivarhåll och de borgerliga partierna om att begränsa strejkrätten har mötts av en enig fackföreningsrörelse. Ända tills nu.

Arbetsrättsexperter och företrädare för TCO och flera LO-förbund, däribland Transport, varnar för inskränkningar i strejkrätten med hänvisning till konflikten i Göteborgs hamn.

Den svenska strejkrätten är grundlagsskyddad i regeringsformen. Att modifiera strejkrätten via annan lagstiftning skapar nya problem och risker.

Arbetsmarknadens parter har ansvaret för att hantera förhållandet på arbetsmarknaden. Strejkrätten är fackföreningens viktigaste vapen.

Ge inte lagstiftarna möjlighet att inskränka fackens rätt och därmed ge arbetsgivarna ännu mer favörer.

Vi kräver att:

• Regeringen lägger ner utredningen om det innebär begränsningar i strejkrätten.

• IF Metalls förbundsstyrelse och avtalsråd uttalar sig mot en inskränkning av konflikträtten.

Antaget vid representantskapsmöte 24 jan 2018.