Landstingen och företagshälsovården bör ta över sjukskrivningar och rätten till sjukersättning från Försäkringskassan.

Pengarna som betalas in som en sjukvårdsavgift, för att bland annat finansiera de anställda och sjukförsäkringen, bör gå till landstingen som får huvudansvaret för sjukförsäkringen och rehabilitering.

Det är högsta ledningen på Försäkringskassans huvudkontor som ställt till det. Det är skamligt och förnedrande för dem som är sjuka att tvingas ut i arbete när de inte har förmågan till arbete.

Resultatet blir att de sjuka blir ännu sjukare och belastar sjukvården med enorma kostnader som följd. Sjukvårdens anställda har betydligt mer kompetens när de gäller sjukdomar än Försäkringskassans handläggare.

Försäkringskassans ledning kommer med förslag som aldrig klubbats igenom i riksdagen som i sin tur ställer stora krav på läkarna och en enormt ökad arbetsbörda även på personalen.

Försäkringskassans ledning har för länge sedan passerat gränsen enligt uppgifter i tidningen ETC. Handläggare vittnar om hur ledningen ligger på de anställda för att öka antalet avslag när det kommer till sjukpenning.

Personligen tycker jag synd om de handläggare som uppenbarligen tvingas av sin ledning att lägga förslag som inte alltid är rättssäkra. Försäkringskassans ledning bör avgå och bytas ut i avvaktan på en organisatorisk förändring.

Det är högsta ledningen på Försäkringskassans huvudkontor som ställt till det. Det är skamligt och förnedrande för dem som är sjuka att tvingas ut i arbete när de inte har förmågan till arbete

Ulf Björk (S)

Det har kommit flera rapporter som visar att handläggarna på Försäkringskassan begär onödiga kompletteringar av intyg.

En av anledningarna är att Försäkringskassan inte har tillräcklig medicinsk kunskap, vilket orsakar merarbete för både sjukvården och företagshälsovården.

I Läkartidningen 2016/12 framgår det att två av tre sjukintyg till Försäkringskassan är irrelevanta.

Detta kostar både energi och pengar och börjar dessutom bli ett växande arbetsmiljöproblem, något som även visar sig i en rapport som företagsläkarna tagit fram.

Jag tror att det är grundat i de direktiv Försäkringskassan har fått om att de ska ifrågasätta sjukersättningarna.

Det är många som vittnat om det och det framgår även i de synpunkter som kommit fram i undersökningen. Att man ställer frågor som inte är relevanta eller som inte medför några förändringar av enskilda beslut.

Det här är företagsläkarnas uppfattning i frågan säger Jan Rosén, ordförande i Företagsläkarföreningen.

Enligt Rosén skulle det kunna bero på att Försäkringskassans handläggare inte alltid har den rätta medicinska kompetensen när de begär dessa kompletteringar.

Resultat blir enligt min uppfattning avslag på ersättningar som skulle ha beviljats om personalen fått en ökad medicinsk kompetens och en korrekt information ifrån Försäkringskassans högsta ledning.

När det gäller sjukvården drar jag slutsatsen att det inte är någon större skillnad när det gäller merarbete och ökad belastning på personalen.

Min slutsats blir följande: Försäkringskassans ledning bör avgå och bytas ut i avvaktan i avvaktan på en organisatorisk förändring.

Sjukvården och företagshälsovården bör ta över ansvaret för sjukskrivning och rehabilitering.

De sjuka som har rätt till ersättning och när de inte får det är det en ren stöld ifrån sjukförsäkringen. Vilken annan försäkring kan man sno försäkringspengar ifrån och använda till annat?

Ulf Björk (S)

Löntagarna avsätter, ur sitt löneutrymme, årligen åtskilliga miljarder för att ha en rättssäker sjukförsäkring, vilket de inte har i dag utan sjukförsäkringen går med ett ordentligt överskott och pengarna används till annat.

De sjuka som har rätt till ersättning och när de inte får det är det en ren stöld ifrån sjukförsäkringen. Vilken annan försäkring kan man sno försäkringspengar ifrån och använda till annat?

Sjukförsäkringsavgiften ska gå till de som är sjuka, det innebär att den del som i dag går till Försäkringskassan överförs till sjukvården och företagshälsovården.

På så sätt skulle vi få en rättssäkrare sjukförsäkring samtidigt som rehabiliteringsinsatserna skulle förbättras.

Och inte som i dag när flera myndigheter som inte har den kompetens som krävs för att få folk i arbete samtidigt som fler skulle få den ersättning som dem har rätt till.