Arbetsförmedlingens arbete ger positiva effekter.

Det har forskare vid Stockholms universitet slagit fast i sin utvärdering av etableringsreformen. Samtidigt som antalet inskrivna i etableringen har tiodubblats sedan 2010 har medlen för personal nästintill halverats.

Arbetsförmedlare går på knäna och hela nio av tio arbetsförmedlare har en så hög arbetsbelastning att man knappt eller inte alls hinner med sina arbetsuppgifter, visar alarmerande siffror.

Då är det inte utan att det sticker i ögonen att Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson menar att det ska ses som ett misslyckande att myndigheten nu efterfrågar mer resurser.

I sin skuggbudget som Centerpartiet presenterade förra månaden hävdar partiet mycket förvånande att Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt uppdrag vad gäller etableringen av nyanlända och därför bör läggas ned.

Det sticker i ögonen att Centerpartiets migrationspolitiska talesperson menar att det ska ses som ett misslyckande att myndigheten nu efterfrågar mer resurser

Johan Berg, arbetsförmedlare

Centerpartiet försöker här mörka resultaten av de granskningar som har gjorts.

Partiets påstående om att Arbetsförmedlingen har misslyckats bygger nämligen endast på delrapporter från två separata granskningar som har gjorts (rapport 1, rapport 2), vilka Centerpartiet refererar till i sin skuggbudget.

Frågan man kan ställa sig är varför partiet inte refererar till resultaten i de slutrapporter som har presenterats?

Riksrevisionen konstaterar nämligen i sin slutrapport baserad på hela nio delrapporter att en återkommunalisering, vilket Centerpartiet föreslår, inte är lösningen på integrationen.

Riksrevisionen menar i stället att Arbetsförmedlingen bör ha kvar ansvaret.

Resultaten från den andra slutrapporten, presenterad av forskare vid Stockholms universitet år 2016, visar även att etableringsreformen har gett positiva effekter.

Sedan Arbetsförmedlingen tog över ansvaret från kommunerna i december 2010 har fokus på arbetsmarknaden för de nyanlända stärkts, vilket var syftet med reformen.

Detta i form av både högre lönenivåer och ökad sannolikhet för nyanlända att vara sysselsatta. Myndighetens arbete ger alltså resultat.

Så svaret på varför Centerpartiet väljer att mörka resultaten från de båda slutrapporterna tycks vara enkelt…

Johan Berg, arbetsförmedlare

Myndigheten har lyckats nå regeringens mål två år i rad trots att resurserna för personal, eller förvaltningsanslag, som sagt nästintill har halverats sedan 2010 samtidigt som antalet nyanlända har tiodubblats. Detta nämns aldrig.

Trots detta anser alltså Centerpartiet att Arbetsförmedlingen ändå har misslyckats med sitt uppdrag, tvärtemot vad forskarna vid Stockholms universitet har kommit fram till.

Så svaret på varför Centerpartiet väljer att mörka resultaten från de båda slutrapporterna tycks vara enkelt: granskningarna visar nämligen att Centerpartiets påstående om att Arbetsförmedlingen har misslyckats i själva verket inte stämmer och skulle riskera att kullkasta partiets förslag.