Det handlar om två verksamheter som sysslar med hemtjänst i Nyköpings kommun. För drygt tre år sedan gjorde Arbetsmiljöverket inspektioner i flera av brukarnas bostäder.

Man upptäckte då att bland annat toaletterna var för trånga för att kunna arbeta där. Det handlar om lägenheter byggda på 40- och 50-talen som har mindre badrum än senare byggda hus.

Efter flera inspektioner ansåg verket att brister kvarstod. Då lade myndigheten ett föreläggande med förbud. Det vill säga, genomför kommunen inga förbättringar förbjuds arbetet i dessa hem.

Kommunen överklagade till förvaltningsrätten och fick rätt. I domskälen skriver rätten bland annat att ”det finns andra intressen eller behov som i vissa fall kan stå i strid med den hänsyn till arbetsmiljön som arbetsgivaren måste ta”.

Den domen överklagade Arbetsmiljöverket. Myndigheten anser att förvaltningsrätten ”främst har beaktat konsekvenserna för den enskildes rättigheter och inte alls sett till rätten till en god arbetsmiljö, utan risk för skador eller ohälsa, för de arbetstagare som har att utföra arbetet i hemmen”.

Arbetsmiljöverket anser också att arbetet inom hemtjänsten blivit så pass mycket tyngre, eftersom fler sjuka bor kvar hemma, att hemtjänstpersonal borde ha samma möjligheter som finns för dem som jobbar inom sjukvård.

Men nu ger även kammarrätten Nyköpings kommun rätt. Enligt rätten krävs en avvägning mellan olika intressen i fall där arbetsmiljö kan krocka med annan lagstiftning, i det här fallet socialtjänstlagen. Och att det måste göras en rimlig avvägning mellan de två intressena.

Och här anser kammarrätten att det går ”utöver Arbetsmiljöverkets befogenhet att genom föreläggande och förbud fastställa specifika krav för hur samtliga vårdtagares bostäder ska vara utformade och utrustade för att hemtjänstpersonalen ska få utföra arbete där”.