©SCANPIX SWEDEN 20020725 Stockholm. Ko p bete. Kor, kossor. Foto Stefan Gustavsson / Svd / SCANPIX Code 30042

Foto: Stefan Gustavsson/TT

ARBETET DEBATT. Vegonorm i kommunal måltidsverksamhet i stället för mjölksubvention, är ett mycket kraftfullt verktyg för att minska övergödningen och rädda havsmiljön. Det skriver Per-Anders Jande och Jonas Norberg, Svensk mat- och miljöinformation.

Världshavsdagen firas 8 juni. Sedan 1970-talet har populationerna av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk i snitt halverats enligt Världsnaturfonden. Havsmiljöinstitutets nya rapport ”Changes in four societal drivers…” visar att minskad produktion av proteinrika livsmedel kraftigt kan reducera övergödningen.

Haven upptar över 70 procent av jordens yta och är oerhört viktiga för oss. Om havens ekosystem kollapsar får det allvarliga konsekvenser för vår globala livsmedelsförsörjning.

I tisdags meddelade Annie Lööf, i K-G Bergströms partiledarutfrågning, att Centerpartiet förespråkar ökade subventioner i form av skatterabatter till bönderna för att stimulera mjölkproduktionen i Sverige. Det vore fatalt för Östersjön eftersom korna är mycket foderintensiva.

Jakten på mark för foderodling har redan lett till att nästan alla öppna diken har täckts över och i princip alla strandnära våtmarker har odlats upp. Det finns inte längre några barriärer mot Östersjön, som tar upp överskottsnäringen från jordbruket.

Djurhållningen är den i särklass största orsaken till övergödningen och bottendöden i Östersjön. Mellan 70-80 procent av Sveriges jordbruksmark används till att odla foder till boskap och då våtmarker dikats ut för denna odling, rinner fosfor och kväve direkt ut i havet vilket gör att syret förbrukas och botten dör.

Aktuella beräkningar från Havsmiljöinstitutet visar att runt 16 procent av bottnarna i Egentliga Östersjön inklusive Finska viken och Rigabukten helt saknar syre. Havsmiljöinstitutets nya rapport visar att en minskad konsumtion från totalt 80 till 60 gram högvärdigt protein per person och dag, skulle reducera belastningen av fosfor på havet med 40 procent (196 ton) per år, och av kväve med 50 procent (8 882 ton) per år. Detta är under förutsättning att jordbruksmarken som blir över istället används till att odla perenna fodergrödor som kräver mindre gödsling och plöjning.

Idag äter vi svenskar 55 procent mer animaliskt protein än 1970. Det är betydligt mer protein än vi behöver ur näringssynpunkt. Annie Lööfs förslag om nya subventioner till mjölkindustrin hotar allvarligt att förvärra övergödningsproblematiken. Mjölkbönderna behöver tvärtom stöd för omställning till produktion av vegetabilisk mat och biobränslen.

Det enda sättet att på allvar minska övergödningen av haven från svensk livsmedelskonsumtion är att kraftigt minska den proteinrika animaliekonsumtionen. Vegonorm i offentlig måltidsverksamhet och miljöskatter på animaliska livsmedel är styrmedel som ger stor positiv effekt.

Per-Anders Jande och Jonas Norberg, Svensk mat- och miljöinformation