Löneökningstakten har under de senaste månaderna visat en tydlig inbromsning, visar Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik.

– Det gäller i synnerhet i privat sektor där siffrorna tyder på att man på lokal nivå inte fått ut högre löneökningar än avtalen anger, konstaterar Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren i ett pressmeddelande.

Konjunkturlönestatistiken visar lönernas utveckling månad för månad. Det är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Den revideras sedan när ny information kommer, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner, och kan betraktas som definitiv ett år efter mättillfället.

De hittills uppmätta löneökningarna i år i privat sektor uppgick i genomsnitt till 1,9 procent. Ökningen var 1,8 procent för tjänstemän och 2,1 procent för arbetare, visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. I hela ekonomin låg ökningen på 2,1 procent.

Siffrorna bygger på ett genomsnitt för januari och februari månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart februari månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,8 procent för privat sektor och 2,0 för hela ekonomin.