Risken att skadas i en olycka på jobbet ökar, liksom risken att få bestående men av olyckan, enligt AFA:s statistik. Även risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro ökar.

År 2012 godkändes nästan 46 000 arbetsskador, vilket är den högsta siffran på 20 år. Att det blivit enklare att anmäla skadorna, att villkoren förbättrats och att arbetsskadeförsäkringen blivit mer känd, kan delvis förklara ökningen.

Men även de allvarliga arbetsolyckorna som lett till minst 30 dagars frånvaro eller medicinsk invaliditet har ökat de senaste tre åren.

– När det gäller de allvarliga olyckorna räcker inte en ökad anmälningsbenägenhet som förklaring. De är så allvarliga att de alltid borde ha anmälts, så där har det hänt någonting på arbetsmarknaden som är oroande, säger Michel Normark chef för analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Den långsiktiga trenden har varit att de allvarliga olyckorna minskat under 2000-talet, men 2009 vände trenden. För tredje året i rad ökar olyckorna nu istället. År 2012, som är det senaste året i statistiken, godkändes 10 400 arbetsskador efter allvarliga olyckor och det är den högsta siffran sedan 2003.

De allvarliga olyckorna blir också allt allvarligare.

– Vi kan se att andelen som lett till invaliditet har ökat kraftigt, säger Michel Normark.

Män löper betydligt större risk än kvinnor att råka ut för allvarliga olyckor på jobbet, 3,1 per tusen sysselsatta att jämföra med 1,8.  Det beror på att män och kvinnor till stor del jobbar i olika yrken och att olycksrisken är som störst i manligt dominerade jobb, där byggnadsträarbetare och brandpersonal toppar olycksstatistiken.

De vanligaste orsakerna till allvarliga jobbolyckor är fall, arbete med maskiner och verktyg och hot, våld och rån. Statistiken visar också att det är de äldsta och de yngsta arbetstagarna som löper störst risk att skada sig.

De yngre männen löper en ökad risk att skada sig på verktyg eller maskiner, medan äldre, framför allt kvinnor, har en kraftigt ökad riska att skadas allvarligt genom att ramla på jobbet.

Även risken att drabbas av långvariga sjukfall ökar. Ökningen gäller sjukfrånvaro på mer än 90 dagar, eller fall där personen beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. År 2012 drabbades 19,3 av tusen anställda av långvariga sjukfall, att jämföra med 18 år 2011. Uppgifterna gäller anställda i kommuner och landsting samt privatanställda arbetare. De vanligaste orsakerna till långvariga sjukfall är psykiska diagnoser och sjukdomar i muskler och skelett, och till skillnad från vid allvarliga olyckor är det kvinnorna som löper den största risken att drabbas.

– Hur vi än mäter har kvinnor generellt sett högre risker än män att drabbas av sjukskrivningar, säger Michel Normark.

Fakta

Så många drabbades av allvarliga olycksfall per tusen anställda 2012

Farligaste jobben

1. Byggnadsträarbetare, 12,0

2. Brandpersonal, 11,7

3. Golvläggare, 8,9

4. Betong- bygg- och anläggningsarbetare, 7,7

5. Livsmedelsarbetare, 7,6

Träindustriarbetare, 7,6

 

Ofarligaste jobben

1. Läkare, 0,3

2. Tandvårdsarbete, 1,2

3, Sjuksköterskor, barnmorskor och medicintekniska assistenter, 1,3

Övriga anställda i hälso- sjukvård, vård och omsorg, 1,3

5, Lärare, 1,4.

Källa AFA Försäkring, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014.