Handels: Fokuserar på organisering och på multinationella kedjor

David Eklind Kloo, internationell sekreterare på Handels.

Vilka är era viktigaste internationella frågor?

– Samma som de nationella. Den strategi som UNI, vårt globala fack, har är att hålla ett tydligt fokus på facklig organisering på gräsrotsnivå, bygga facket underifrån. Mindre av kampanjande och spektakulära utspel.

– Och så prioritera de multinationella kedjorna som är trendsetters.

Hur kan det globala arbetet förbättras?

– Vi behöver jobba mer med att öka förståelsen för hur den globala nivån har en direkt påverkan på våra villkor på hemmaplan.

– Den globala fackföreningsrörelsen behöver bli bättre på att bli en samlande kraft för den folkliga frustration som breder ut sig, och ta en tydligare plats i den globala solidaritetsrörelsen.

– Med de väldigt extrema åtgärder som skett i Europa, kunde man överväga att vara med och arrangera offentliga aktioner, som demonstrationer.

Kommunal: Vattenfrågan är viktig

Anders Johnsson, internationell sekreterare på Kommunal

Vilka är era viktigaste internationella frågor?

– Vattenfrågan. Den går genom alla sektorer. Viktigt är att vatten inte ses som en handelsvara.
– Självklart också rättigheter för migranter, inte minst för att vi också är lantarbetare.

Är det internationella arbetet en del i vardagliga fackliga arbetet?

– Ja, på förbundsnivå. I våra medlemmars vardag däremot tror jag inte det. Där har vi långt kvar.

Hur skulle du önska att den globala fackliga verksamheten såg ut?

– Våra strukturer är väl inte så tokiga. Kanske finns en eller två sammanslagningar att göra, att av resursskäl skapa större enheter. Jag skulle vilja se att vi har en facklig organisation. Nu har vi ju IFS och WFTU, den kommunistiska världsfederationen.

LO: Bygger nätverk och diskuterar allianser med progressiva partier

Keth Thapper, ombudsman på LO:s internationella enhet.

Är det internationella arbetet en naturlig del av LO:s arbete?

– Absolut, LO har ända sedan födseln varit en internationell rörelse.

Forskaren Adrienne Sörbom anser att fackförbunden inte har lyckas hitta strategier för att möta globaliseringen.

– Strategierna kan alltid bli bättre, globaliseringen är inte statisk utan ändrar form och skepnad hela tiden. Det handlar om konstant utveckling. LO och förbunden har klart för sig sedan 20 år att det här är något vi måste jobba med. Globalisering är ingen naturkraft utan går i allra högsta grad att påverka.

– Till 99 procent handlar globaliseringen om ekonomisk makt. Det är inte så att en social rörlighet hänger med. Vi vill titta på de sociala och arbetsrättsliga konsekvenserna, där har vi inte kommit i mål. I våra internationella organ finns en allmän positivitet till globaliseringen i meningen att rätt hanterad och utvecklad kan den göra nytta. Men riktigt där är vi inte ännu.

Vad behövs för att det ska bli så?

– Tre ord: organisera, organisera, organisera.

Är det svårt att hitta bra strategier?

– Ja, fast det är svårt att säga generellt att något inte fungerar. Ett delverktyg som diskuteras väldigt mycket är allianser. Det är svårt att nå ända fram om vi tror att vi kan göra det själva. Dels måste våra fackliga nätverk byggas ut, dels måste vi se vilka progressiva partier vi kan bygga allianser med.

Tidigare har du sagt att LO hanterar internationella frågor ur ett nationellt perspektiv.

– Förut var det så. Men fler och fler fackförbund ser att det inte räcker med att betrakta Sverige som vår lilla fria zon.

Finns risken att internationella frågor särkopplas?

– Ja, det håller jag med om det är ett problem. Det ska inte vara en punkt på dagordningen som heter internationella frågor.

Är det så i förbundens vardagliga arbete?

– Det är en riskfaktor, men jag tror att insikten växer om att nästan alla frågor går hela vägen ut i världen.

Adrienne Sörbom föreslår att LO på sikt nedmonterar sin internationella enhet. Ska LO ha en kvar den, tycker du?

– Ja, enheten spelar en viktig roll, både policymässigt och för samordning.

– Det är väl snarare så att LO borde vara en internationell avdelning, och ingenting annat, om man ska hårdra. Organisering, jämställdhet, arbetsmiljö, ekonomiska frågor – vi har ingen av dessa frågor för oss själva i Sverige, allt är beroende av det som händer i världen.

Ditt råd till nya LO-ledningen för att förbättra det globala arbetet?

– Jag har inte ens hunnit träffa alla. Kålle (Karl-Petter Thorwaldsson) känner jag mer. Han har väldigt klart för sig utmaningarna och att han vill ta ordentliga kliv. Jag känner nästan eufori, nu jäklar i havet kommer det att hända grejer. Så jag vågar inte ge några råd. Annat än att jag ska försöka hjälpa till så gott jag kan.