Foto: Muhammed Muheisen

Familjer ska ha rätt till inkomsttrygghet så att barnen slipper arbeta och kan gå i skola, påpekas i ILO:s rekommendation. Naginah Sadiq är fem år och arbetar på ett tegelbruk i Pakistan.

 

ILO:s rekommendation om social trygghet antogs i stor politisk enighet. Låt oss använda den! manar debattören.

I torsdags antog ILO:s arbetskonferens en ny rekommendation om grundläggande social trygghet för alla. På engelska kallas det ”Social Protection Floors”.

Rekommendationen kan beskrivas som ett genombrott i global socialpolitik, och kan bidra till att uppnå FN:s så kallade millenniemål (bland annat att halvera jordens fattigdom och hunger, se till att alla barn får gå i grundskola, öka jämställdheten mellan kvinnor och män samt minska barnadödligheten, se www.millenniemalen.nu). Det var första gången på 68 år som en autonom rekommendation om social trygghet beslutades.

Innehållet går kortfattat ut på att medlemsstaterna bör bygga ut sina sociala trygghetssystem till att omfatta alla (den horisontella dimensionen) och successivt förbättra nivåerna på de förmåner som ingår (den vertikala dimensionen). Materiellt handlar det om att tillförsäkra så många som möjligt tillgång till hälsovård, inklusive mödravård, och grundläggande inkomsttrygghet genom livets alla faser, från barndom till ålderdom. Familjer ska ha rätt till sådan inkomsttrygghet att barnen kan gå i skola och slippa jobba.

Jag tror på allvar att denna rekommendation är ett steg framåt på väg mot en värld av mer social rättvisa. Rekommendationen tar upp att rätt till social trygghet är en mänsklig rättighet och att alla människor bör tillförsäkras rätten till ett liv i värdighet.

Situationen i världen i dag när det gäller omfattningen av sociala trygghetssystem är dyster. Uppskattningsvis fem miljarder människor saknar tillräckligt socialt skydd.

Omröstningen visar på en fantas­tisk enighet bland de 185 medlemsländerna inom ILO. Såväl regerings­företrädare som arbetstagare och arbetsgivare röstade för rekommen­dationen. Bara en regeringsföreträ­dare lade ner sin röst, och ingen rös­tade nej. Denna politiska gemensamma vilja är något verkligt positivt. När nu så många makthavare runt om i världen har tagit ställning för konceptet ”Social Protection Floors” och upprepat att social trygghet är en mänsklig rättighet, och därtill enats i diskussioner om det kloka i att stödja människors försörjning, finns goda förutsättningar att det faktiskt blir reella förbättringar för många människor.

I ett europeiskt perspektiv ser jag två direkta områden där rekommendationen kan ha relevans. Det ena är att många länder skär ner på de sociala trygghetssystemen som svar på krisen. Rekommendationen kan användas i debatten för att påminna om att skyddsnäten inte får försämras så mycket att folk ställs utan trygghet. Det andra är att alla som bor i ett land omfattas av rekommendationen, oavsett medborgarskap. Det är viktigt, eftersom det blivit allt vanligare att människor är tvungna att flytta över gränser för att få ett jobb och kunna försörja sig. Trots att EU-länderna har en förordning om samordning av sina sociala trygghetssystem, finns det luckor i skyddet för dem som flyttar mellan länder och till exempel inte hinner arbeta upp kvalifikationstider. Här är rekommendationen användbar för oss som vill hävda att alla ska ha rätt till inkomsttrygghet, även om man har flyttat från ett land till ett annat.

I Sverige kan vi förstås använda rekommendationen politiskt på samma sätt. Därtill kan vi peka på att villkoren för rätt till ersättning från den allmänna försäkringen inte får skärpas så mycket att de som verkligen borde ha rätt till ersättning ställs utan hjälp då de inte når upp till beviskrav eller andra kriterier för kvalifikation till ersättningarna. Likaså tar rekommendationen upp att de som behöver grundläggande hälsovård inte ska hamna i ekonomiska svårigheter på grund av detta. Här måste vi se över hur vi behandlar människor från and­ra länder som behöver akut sjukvård medan de är i Sverige.

ILO:s rekommendation nummer 202 om Social Protection Floors kan användas som ett verktyg i debatten för ett jämlikare samhälle. Rekommendationen är användbar i såväl utvecklingsländer, som ännu inte har speciellt utbyggda trygghetssystem, som i länder som Sverige, med hög profil och lång historia på socialförsäkringsområdet. Rekommendationen ålägger medlemsländerna att identifiera hål i skyddsnätet och att sträva efter att åtgärda dessa brister.

Låt oss påminna politikerna om att social trygghet är en mänsklig rättighet. Tänk om vi tillsammans med fackliga och politiska kamrater runt om i världen kan använda rekommendationen om grundläggande social trygghet och få gehör för reformer som ger människor bättre trygghet och därmed bättre livschanser!

Ellen Nygren
Internationella enheten, LO