Små arbetsgivare behöver mer stöd för att klara sitt rehabiliteringsansvar. I många fall har de inte förstått Försäkringskassans roll.

Det visar en intervjuundersökning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som publiceras i dag, fredag.

ISF har intervjuat arbetsgivare med färre än 20 anställda som har råkat ut för längre sjukfall bland sina anställda. Till skillnad från stora företag har de oftast ingen erfarenhet av rehabilitering. Samtidigt är deras förutsättningar sämre: Har man bara en verksamhet, så finns det få eller inga alternativa arbetsuppgifter att omplacera sjuka anställda till. De jobb som finns är ofta starkt specialiserade.

Studien visar att arbetsgivarna under en kortare period söker möjligheter att anpassa arbetet för att den sjukskrivna anställda ska kunna komma tillbaka. Men i ett längre perspektiv ser de inga ekonomiska möjligheter att ha kvar en anställd som inte kan gå tillbaka till sitt ordinarie jobb.

De flesta små arbetsgivare har rutiner för den första sjukdomstiden, alltså för sjukanmälan och för att ringa hem och fråga hur den anställde mår. Men hur rehabiliteringsarbetet sedan ska gå till har de inga bestämda former för. Arbetsgivarna ser sig som huvudansvariga för att omplacera den anställda eller anpassa arbetsuppgifterna – de sitter ju på kunskapen om företagets organisation och produktion – men samtidigt uttrycker de att de behöver råd och stöd.

Ett problem som rapporten från ISF lyfter fram är att det varierar från person till person vilket stöd den sjukskrivna får. Mest hjälp får den som har haft god kontakt med chefen innan hon eller han blir sjuk.

– Det är otydligt för arbetsgivarna vilken roll Försäkringskassan har i sjukskrivningsprocessen, och de ser inte Försäkringskassan som en given samarbetspartner, säger Malin Josephson, projektledare och en av författarna till rapporten, som förhoppnigsvis ska ge uppslag till förbättringar av sjukskrivningsprocessen.

Eftersom underlaget är litet – totalt har 16 arbetsgivare intervjuats – kan resultaten inte generaliseras till att alla arbetsgivare i små företag.