Väktare, lokförare, djurskötare. Sommarens nya lagar innehåller nyheter för en rad yrkesmän och yrkeskvinnor.

§ NY INSPEKTION.
En ny myndighet inrättas: Inspektionen för socialförsäkringen.
Den ska utöva tillsyn över systemen och granska effektiviteten i verksamhet som bedrivs av Försäkringskassan samt delar av Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket, liksom av verksamheter och samverkansinsatser som gränsar till social­försäkringsområdet. 1 juli 2009.

§ SKÄRPTA FÄNGELSESTRAFF.
Det tidsbestämda straffet för mord ändras från 10 år eller livstid till mellan 10 och 18 år eller livstid. Därmed höjs straffnivån för det tidsbestämda straffet.
Straffmaximum höjs också till 18 år (vid sidan av livstidsstraffet) för till exempel människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, terroristbrott. 1 juli 2009.

§ OFFENTLIGHETSLAG. Sekretesslagen från 1980 blir en ny offentlighets- och sekretesslag som ska vara mer lättförståelig och passa även moderna medier.
Fokus läggs på att offentlighet är huvudregeln. 30 juni 2009.

§ FINGERAVTRYCK I PASS.
Svenska pass förses med fingeravtryck. Undantag görs för barn under sex och personer som av fysiska skäl inte kan lämna avtryck.
Avtrycken lagras i chip i passen men sparas inte i något annat register, utan förstörs när passet utlämnats. 28 juni 2009.

§ NYTT ID-KORT.
Skattverket utfärdar en ny typ av id-kort. Ansökan görs på verkets besökskontor. 1 juni 2009.

§ LÄNGRE FÖRFLYTTNING.
Personer som deltar i en folksamling som stör ordningen får flyttas längre bort än tidigare. 1 juli 2009.

§ VÄKTARJOBB INOM EU.
Väktare från andra EU-medlemsländer får jobba tillfälligt i Sverige efter att länsstyrelsen i Stockholm kontrollerat väktarens yrkeskvalifikationer.
De nya bestämmelserna införs i enlighet med EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer. 1 juli 2009.

§ FLER APOTEK. Apotekets ensamrätt att sälja vissa läkemedel bryts. Läkemedelsverket beviljar i stället tillstånd till aktörer som anses lämpliga och som uppfyller en rad krav. Dessa får bedriva handel på öppenvårdsapotek. 1 juli 2009.

§ STÖD TILL ANHÖRIGVÅRDARE. Socialtjänstlagen förtydligar att kommunens socialnämnd ska erbjuda stöd till personer som vårdar en närstående som är långvarit sjuk eller äldre, eller har funktionshinder. 1 juli 2009.

§ HUSAVDRAG. Avdraget för hushållsarbete utvidgas till att även omfatta reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader inom byggnadsarbete (som tidigare kallats rotavdrag).
En så kallad fakturamodell införs, där köparen bara behöver betala halva summan till företaget, som i sin tur begär ut skattelättnaden från Skatteverket. Införs den 1 juli men gäller retroaktivt från den 8 december 2008.

§ YRKESHÖGSKOLA. Myndigheten för yrkeshögskolan inrättas samtidigt som Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning avvecklas. 1 juli 2009.

§ BARNOMSORGSPENG. Ett system införs med ett bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer, en barnomsorgspeng.
Kommunerna får en ökad skyldighet att godkänna och ge bidrag till enskild förskoleverksamhet eller annan pedagogisk omsorg. 1 juli 2009.

§ DJURSKYDD. Statens jordbruksverk inrättar ett register med uppgifter om personer som är föremål för djurskyddskontroll. 1 juli 2009.

§ MILJÖBILAR. Miljöbilspremien upphör (30 juni) och ersätts av en generell skattebefrielse för miljöbilar. 1 juli 2009.

§ KOMPETENSKRAV. Personal som arbetar med fluorerade växthusgaser, bland annat inom kyl- och värmeområdet, måste vara certifierade. Tidigare har det bara gällt arbetsledare. Nya krav på certifiering gäller också brandskydds- och högspänningsområdet.

§ TÅGKONKURRENS.
SJ:s ensamrätt upphävs och persontrafikmarknaden på järnväg öppnas stegvis för konkurrens, till en början för helg- och veckoslutstrafik (1 juli), därefter internationell persontrafik (10 oktober 2009) och helt (10 oktober 2010).

§ SPRÅKLAG.
En ny språklag anger svenska som huvudspråk i Sverige.
Det allmänna ansvar för att språket används och utvecklas. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska anges som nationella minoritetsspråk som också ska skyddas och främjas, liksom teckenspråk. Språk i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 1 juli 2009.