Utbytet av Fortums elmätare blir ett viktigt test på avtalet mellan LO-förbunden och Bemanningsföretagen.

Som LO-förbunden ser det är hela idén med bemanningsavtalet att förhindra social dumpning. Det ska inte löna sig att byta ut egna anställda mot inhyrda som är billigare på grund av lägre löner och sämre villkor.

Kringår avtalet
Men det är just vad som håller på att ske, enligt Elektrikerförbundet. Fortum, som äger elnätet och har en egen kår av eltekniker, är bundet av kraftverksavtalet med Elektrikerförbundet. Genom att låta personal som går på ett annat, billigare avtal byta elmätarna kringgår Fortum kraftverksavtalet.

Elektrikerna kan också peka på att det egna förbundet, Seko och LO har en gammal uppgörelse om att alla arbeten med elmätare ska gå under kraftverksavtalet eller Sekos energiavtal. Telekomavtalet, som nu tillämpas på den inhyrda personalen, har aldrig varit aktuellt för det arbetet.

Bemanningsföretagen å sin sida kan hänvisa till bemanningsavtalets formuleringar. Där talas om att ”kundens” avtal ska tillämpas. Och i det aktuella fallet är bemanningsföretagets kund Relacom. Någon uthyrning av personal till Fortum har inte skett.

Principfråga
Fallet är principiellt viktigt. Bemanningsavtalet, ursprungligen från år 2000, har inte prövats i något liknande fall. Enligt LO-Tidningens källor är Elektrikerförbundet fast beslutet att driva fallet vidare om de centrala förhandlingarna inte ger resultat.

Nästa instans är i så fall en partssammansatt nämnd, som ska tolka bemanningsavtalet. Skulle förbundet gå på pumpen även där, så har åtminstone Per Lawén, Elektrikerförbundets ombudsman i Karlstad, en klar uppfattning om vad som ska göras: Då måste bemanningsavtalet sägas upp och förhandlas om.