Forskaren Petra Ahnlund, vid Umeå universitet, har intervjuat 48 omsorgsanställda om utbildning och hur de ser på sin arbetsmiljö. Hennes avhandling visar tydligt att utbildningsnivån påverkar relationen till de gamla och funktionshindrade.

– Utbildad personal visar mer förståelse och har mer kunskap om omsorgsmottagarna och deras behov, något som visar sig både i inställning och i praktiskt arbete, säger Petra Ahnlund.

Ändå visar avhandlingen att det inte är nödvändigt med en examen från omvårdnadsutbildning i äldreomsorgen. Undersköterskor får ändå inte utföra medicinska sysslor.

Krävs mer än utbildning
Petra Ahnlund anser att utbildningsfrågor inom äldreomsorgen fått för stort utrymme hos ledningen, medan utbildning diskuteras alltför sällan inom handikappomsorgen.

– En god arbetsmiljö och fungerande arbetsvillkor kommer ofta i skymundan, men det är också viktiga faktorer för relationerna med äldre och personer med funktionshinder. Många upplever att statliga myndigheter talar för mycket om utbildning. När det är annat som krävs inom äldrevården. Inom handikappsomsorgen är det tvärtom. Där finns inte diskussionen alls, säger Petra Ahnlund.

Höga krav
Undersökningen visar att samtliga intervjuade kände höga krav i sitt arbete, något som de dock hanterade på olika sätt. Skillnaderna hade dels att göra med hur stort stöd de fick från kollegor och chefer, dels hur stort inflytande personen hade över sin arbetssituation.

Anställda med stöd och inflytande var mer medvetna om vikten av att diskutera sitt arbete i arbetsgruppen. Hade du inte stödet eller inflytandet framstod arbetsklimatet som hårdare, och många kände sig ensamma i sitt arbete.

– Det är förvånande att inte mer kraft läggs på att ge personalen möjlighet att diskutera vissa jobbiga situationer med alla inblandade, säger Petra Ahnlund.

Fotnot: Avhandlingen heter Omsorg som arbete. Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen.

Ladda ner: hela avhandlingen (som pdf-fil)