Jag – och säkert LO-tidningens läsare – uppskattar att Margot Wallström ville svara på min artikel i LO-Tidningen i augusti (se länk i botten av artikeln). Det hör inte till vanligheten att socialdemokratins ledning svarar på kritiska inlägg kring EU. Men tyvärr går hennes svar går helt förbi min kärnfråga.

Jag påpekade att fördraget befäster EU- rättens överhöghet och bäddar för att allt fler frågor förs upp till EU-nivån. Det innebär ofrånkomligen att nationsstaternas beslutsutrymme alltmer begränsas.

Mot det hjälper inga konsultativa förfaranden av det slag som Margot pekar på och inte Europaparlamentets utvidgade makt. Det svävar i sin egen rymd och saknar folklig förankring.

Därtill kommer att åtskilligt av EU:s maktutövning utövas via experter och jurister som inte är politiskt ansvariga för någon. Genom beslut av EU-domstolen ändras villkoren för till exempel den svenska alkoholpolitiken eller strejkrätten.

Min kärnfråga kvarstår obesvarad: hur långt vill socialdemokratin gå vidare på denna väg som obönhörligen leder till ett alltmer begränsat folkstyre?

Läs Margot Wallströms artikel 30/8, 2007: "EU-medborgarna får mer att säga till om"
Läs  Carl Thams artikel 9/8, 2007: "EU:s makt växer på demokratins bekostnad"

Carl Tham
Före detta Tysklandsambassadör och statsråd
Skriv till debattredaktören