Fack och arbetsgivare som tillsammans förhandlar fram villkoren på arbetsmarknaden är en modell som vi i Sverige kan vara stolta över. Kollektivavtalen innehåller inte bara bestämmelser om lönesättning, de ger även tillgång till försäkringar, tydliga regler för arbetstid och rätt till ledighet i samband med högtidsdagar.

Avtalet utgör ett skyddsnät som garanterar alla anställda grundläggande trygghet och anständighet på arbetsplatsen. Kollektivavtalen är också ett skyddsnät för företagen, som kan konkurrera på lika villkor.

Globala företag utmanar

Ibland utmanas modellen. Både av globala storföretag som är vana vid att använda sämre arbetsvillkor som ett sätt att stärka sin konkurrenskraft mot andra företag och av små företag som vill undvika kontakt med facken för att själva diktera arbetsvillkoren.

Priset är detsamma: en sämre balans mellan arbetsgivare och fack. Den tvingas vanliga löntagare betala: Anställningsvillkoren blir osäkrare, risken för konflikter på arbetsmarknaden ökar och de anställdas löneutveckling försämras när löntagare ställs mot löntagare.

Utmaningar kan också komma utifrån välmening, som av EU, vars merpart av medlemsländer är vana vid att de anställdas arbetsvillkor ska regleras genom lagstiftning. Oavsett vilka skälen är så har vi i Sverige all anledning att försvara vår svenska modell med kollektivavtal.

Stabilitet och förutsägbarhet

Det blir särskilt viktigt när den svenska regeringen ska genomföra EU-direktiv i svensk lag. Den svenska modellen är grunden för svenska löntagares trygghet och välstånd i vardagen och vi Socialdemokrater står i alla lägen upp för och försvarar de viktiga principer som kollektivavtalet representerar. 

Sedan LO och Svenska arbetsgivareföreningen slöt Saltsjöbadsavtalet 1938 har modellen under årtionden bidragit till Sveriges utveckling, från smuts och fattigdom till välstånd. Det faktum att den gynnar både arbetstagare och arbetsgivare är centralt för att modellen kunnat bestå i 85 år. 

Stabilitet och förutsägbarhet – två faktorer som är avgörande för den trygghet och samhällsekonomiska tillväxt som modellen ger. Den ger arbetsfred för arbetsgivarna, reallöneökningar för de anställda och stadiga skatteintäkter vilket i sin tur bidrar till vår välfärd.

Kollektivavtalets dag kommer lägligt

EU har flera viktiga roller att spela i kampen för god arbetsmiljö och mot arbetslivskriminalitet. Genom gemensamma regler och kontroller kan vi säkerställa att alla företag som verkar inom EU:s gränser följer grundläggande arbetsrätt och respekterar de anställdas rättigheter. Detta är särskilt viktigt att tänka på inför valet till Europaparlamentet den 9 juni.

Den 17 mars är det kollektivavtalets dag. Den kan inte komma lägligare – som en påminnelse om hur viktigt det är att stå upp för kollektivavtalets principer. Vi socialdemokrater står upp för kollektivavtalets principer. Vi vill utveckla användningen av kollektivavtal och främja dess villkor, inte minst vid offentliga upphandlingar.

En röst för kollektivavtalet är en röst för en rättvis och hälsosam arbetsmarknad för alla. Vi ska stolt kämpa för att bevara och stärka kollektivavtalet – för det är en svensk framgångssaga värd att försvara.