Berätta för chefen att du är gravid

Det kan vara jobbigt att berätta tidigt om en graviditet, men ibland är det nödvändigt. Om du utsätts för kemikalier eller annat som kan vara skadligt bör din arbetsmiljö riskbedömas tidigt i graviditeten eftersom foster utvecklas mycket även under de första veckorna. 

Det finns särskilda regler som skyddar gravida på jobbet, men de gäller först när arbetsgivaren känner till graviditeten. 

Vad ska chefen göra när någon väntar barn?

Föreskrifter om gravida arbetstagare finns i AFS 2007:5. Där står att arbetsgivaren genast ska undersöka om den gravida utsätts för risker som kan påverka graviditeten eller fostret negativt. Om det finns risker ska arbetsgivaren åtgärda dem snarast. Om det inte går att ta bort riskerna ska kvinnan få andra arbetsuppgifter. Det finns också ett antal arbetsuppgifter som gravida inte får göra alls.

Vilka jobb är förbjudna för gravida?

Gravida får inte jobba med bly, dykeriarbete, jobb i tryckkammare, rök- eller kemdykning.  De får inte heller ha arbetsuppgifter där de möter röda hund (rubella) eller toxoplasma om de inte har fullgod immunitet mot smittämnena. Särskilda regler gäller också den som riskerar att utsättas för radioaktiv, eller annan joniserande strålning samt vid gruvarbete under jord. 

Vilka kemikalier ska gravida undvika?

Läs alltid varningstexter och produktsäkerhetsblad på produkter du använder. Var försiktig med organiska lösningsmedel och andra kemiska CMR-ämnen som kan orsaka cancer, genetiska defekter och fosterskador. Dessa ska vara märkta med koderna H340/H341, H350/H351 och H360/H361. Du bör också undvika bland annat bly och kvicksilver, liksom vissa cellgifter om du jobbar i vården, och att andas in kolmonoxid till exempel vid svetsning. Se mer nedan.

Vilka andra risker finns för gravida på jobbet?

Buller och vibrationer kan innebära risker för foster och graviditet. Tunga lyft och belastande arbetsställningar kan också ge problem liksom arbete i extrema temperaturer. Även psykosociala faktorer kan innebära risker vid graviditet. Det kan tillexempel handla om psykiskt krävande arbete, men också om oro, stress och risk för hot och våld.

Får gravida ha nattarbete?

Ja. Du kan i de flesta fall jobba natt även som gravid. En normal graviditet ses vanligen inte som något hinder för nattarbete. Men om nattjobb innebär ökad belastning eller stress kan det vara olämpligt. Det gäller även för kvinnor med ökad risk för graviditetskomplikationer. Om du är gravid och har ett läkarintyg på att nattarbete kan vara skadligt för dig får arbetsgivaren inte tvinga dig att jobba natt. 

Har jag rätt att vila mer som gravid?

Arbetsgivaren ska se till så att du har möjlighet att tillfälligt kunna vila i liggande ställning på jobbet om du behöver det. Det är vanligt att uppleva trötthet och minskad ork när man är gravid. Arbetsgivaren ska i mesta möjliga mån anpassa arbetet så att du klarar av det även som gravid. Det gäller inte bara fysiska belastningar utan även mentala och det kan till exempel innebära att du får möjlighet att ta paus oftare och att det kan vara olämpligt med ensamarbete.

Får jag graviditetspenning om jag inte kan jobba?

Om du har ett fysiskt tungt eller riskfyllt arbete och arbetsgivaren inte kan omplacera dig kan du söka graviditetspenning från Försäkringskassan. Om du inte har rätt till graviditetspenning kan du börja ta ut föräldrapenning från den 60:e dagen före beräknad förlossning. Många gravida blir också sjukskrivna under perioder om de har medicinska problem som gör att de inte kan jobba. 

 

Fem ämnen att undvika som gravid

1. Bly. Blyarbete får inte utföras av gravida. Eftersom bly lagras i kroppen kan det vara klokt att undvika blyarbete även för den som vill bli gravid. Bly kan även påverka fertiliteten för både kvinnor och män.  

2. Lösningsmedel och CMR-ämnen. CMR-ämnen kan orsaka cancer, genetiska defekter och fosterskador eller påverka fertiliteten. Dessa ska vara märkta med koderna H340/H341, H350/H351 och H360/H361. 

3. Kvicksilver och kvicksilverföreningar. Kvicksilver lagras i kroppen och kan ge fosterskador. Undvik därför arbete med kvicksilver om du vill bli gravid 

4. Cellgifter. En del cytostatika kan skada foster. Särskilda riskbedömningar ska göras för gravida arbetstagare som möter ämnena i vården.  

5. Kolmonoxid. Foster är känsliga för kolmonoxid som finns till exempel i bilavgaser och brandrök. Även vid gassvetsning kan halterna av kolmonoxid bli höga.   

Källor: Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska sjukhuset, Prevent, Arbetsmiljöverket