SLUTREPLIK. Det är mycket positivt att Arbetsförmedlingens Martin Kruse prioriterar dialogen om arbetsmarknadsutbildningarna och hur marknaden kan göras mer välfungerande.

Som branschföreträdare kan vi bara hålla med. Ju större problem som arbetsmarknadsutbildningarna dras med desto viktigare blir partnerskapet med Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsutbildningarna har ett dubbelt syfte – att tillgodose arbetsgivares behov av personal till bristyrken och samtidigt utbilda långtidsarbetslösa.

Arbetsmarknadsutbildningarna skulle därmed kunna vara ett flaggskepp i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Om de bara gavs chansen att nå full potential.

Upphandlingar för dåliga

Men tyvärr motverkas detta av låga deltagarvolymer, att pris tillmäts större betydelse än kvalitet i upphandlingarna samt oförutsägbarhet i upphandlade avtal. I budgeten för innevarande år beslutade riksdagen att antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar skulle öka.

Hittills är utfallet det motsatta och färre arbetslösa går en utbildning. Uteblivna anvisningar av arbetssökande till utbildningarna medför fortsatt stora svårigheter för företag hitta personal till bristyrken.

Tomma utbildningsplatser riskerar leda till att utbildningar på vissa orter tvingas stänga ned helt och hållet, något som tyvärr redan börjat ske. 

Följande två problem är vi nu angelägna om att lösa tillsammans med Arbetsförmedlingen:

För det första måste anvisningsproblematiken omedelbart upp på dagordningen. Vi har redan föreslagit en rad lösningar. Låt matchningsleverantörer matcha till arbetsmarknadsutbildningar på samma sätt som till komvux eller yrkesvux.

Genom att likställa arbetsmarknadsutbildning med reguljär utbildning får fler chansen till en yrkesutbildning. Fler långtidsarbetslösa behöver också delta i de förberedande utbildningarna inför en yrkesutbildning.

För det andra måste upphandlingarna av arbetsmarknadsutbildningarna förbättras. Det handlar i huvudsak om att hitta modeller för att i större utsträckning premiera kvalitet och resultat vid utvärderingen. Anordnare med goda meriter måste kunna tillgodoräkna sig dessa i sina anbud.

Utgå från lokala behov

Utöver detta behöver förutsägbarheten i de upphandlade avtalen bli bättre.

Efter pandemin har antalet utbildningar som avbrutits genom att Arbetsförmedlingen inte löst in sina optioner och därmed inte förlängt avtalen ökat.

När detta sker på ett oförutsägbart sätt och utan vederhäftiga beslutsunderlag blir det kostsamt för leverantörerna, speciellt i utbildningar med många deltagare.

Det måste vara rimligt att utbildningsanordnare, till följd av stora lokala behov av arbetskraft räknar utifrån det antalet deltagare i utbildningarna som Arbetsförmedlingen uppskattar.

När Arbetsförmedlingen i fjol genomförde utvecklingsarbetet AUB-lyftet glömdes uppenbarligen dessa två kärnfrågor bort.

Därför är det nu hög tid att se till att fler arbetslösa anvisas till utbildningarna samt att upphandlingarna förbättras. Som branschorganisation hoppas vi på en fortsatt konstruktiv dialog med Arbetsförmedlingen.

Låt oss tillsammans göra arbetsmarknadsutbildningarna till den aktiva arbetsmarknadspolitikens flaggskepp.