Regeringen presenterade nyligen sin vårproposition. GS konstaterar att regeringen åter bortprioriterar bostadsbyggandet.

Det är oroväckande då det råder bostadsbrist i 204 av landets 290 kommuner samtidigt som bostadsproduktionen sjunker till de lägsta nivåerna sedan 90-talskrisen.

Det finns gott om anledningar för regeringen att prioritera bostadsbyggandet i allmänhet och det träindustriella byggandet i synnerhet. 

Bostadssegregationen spär på klyftor och otryggheten. Om det skulle byggas mer blandade områden med exempelvis fler småhus i utsatta områden, då skulle integrationen och tryggheten öka, enligt HSB och Veidekke

Bra för klimatet

Byggandet står för runt 20% av utsläppen, genom att bygga mer i trä skulle utsläppen sänkas då framställan av trämaterial ger lägre utsläpp och trämaterialet binder koldioxid.

Lägg därtill att ett ökat bostadsbyggande i trä skapar många nya jobb i glesbygden, där jobben behövs som allra mest.

Regeringens ovilja att visa handlingskraft för att få fart på byggandet kommer att ge konsekvenser för bostadsbyggandet på sikt. När konjunkturen vänder kommer branschen behöva den kompetens som just nu riskerar försvinna. 

Överlämnat önskelista

Bostadsministern kan inte ensam lösa den höga inflationen eller de osäkra omvärldsfaktorerna som gör att färre just nu väljer att köpa en bostad, men det finns fortfarande mycket som regeringen kan ta itu med för att stimulera bostadsbranschen.

Tidigare i år lämnade vi följande lista på önskade åtgärder till bostadsminister Andreas Carlsson (KD):

 • Inför startlån för att hjälpa fler att köpa sitt första boende
 • Utred stöd till bygge av småhus i utsatta områden för ökad trygghet
 • Ställ krav på kommuner att frigöra byggklar mark i lämpliga områden.
 • Låt länsstyrelsen peka ut områden för bostadsbyggande
 • Förtydliga kommunernas ansvar i det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret
 • Ekonomiska incitament för kommunerna att bygga mer i enlighet med behovet, vite för de som ej bygger och bonus till de som bygger enligt angivna mål.
 • Ge kommunerna större befogenheter inom plan- och markpolitiken.
 • Begränsa taxor på kommunal nivå.
 • Kortare handläggningstider.
 • Effektivisera Lantmäteriets arbete.
 • Ge Boverket i uppdrag att ta fram vägledningar till kommunerna för hur de kan planera för bättre och ökat småhusbyggande.
 • Ge Boverket i uppdrag att löpande analysera och rapportera småhusbyggandet på kommunnivå.

Bostadsbristen har plågat Sverige länge, oavsett färg på regeringen. Ulf Kristersson utlovar handlingskraft och brukar tala om att han leder den första majoritetsregeringen på länge.

GS medlemmar är redo att bygga Sverige hållbart och tryggt.

Nu är frågan som alla bostadslösa, och våra medlemmar, ställer sig: Är regeringen redo?