Svenska kyrkans arbetsgivare företräds av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao. Under många år har förhandlingsarbetet mellan Skao och de fackliga parterna präglats av ett givande och tagande och med bibehållen respekt och ömsesidig förståelse för varandras olika roller.

I den senaste avtalsrörelsen har Skao uppvisat en mycket aggressiv hållning och agerat på ett sätt som är unikt för arbetsmarknaden i övrigt. Detta har drivit fram konfliktvarsel från flera fackliga organisationer.

En ömsesidig önskan att skapa ett omställningsavtal som tar hand om medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom har inte kunnat hanteras från Skaos sida utifrån de förutsättningar som föreligger. Omförhandlingen av det befintliga omställningsavtalet, det så kallade KTR, Kyrkans trygghetsråd, borde inte ha skapat några misshälligheter.

Kräver oproportionerliga eftergifter

Förändringarna i detta härrör från den kända Trygghetsöverenskommelsen  mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Denna överenskommelse innebär ett skydd och en möjlighet till stöd för anställda som riskerar arbetslöshet, med balans för arbetsgivarna i form av reformerad arbetsrätt och statliga åtaganden för finansiering av omställning.  

På kyrkans område har denna överenskommelse försvårats av att Skao kräver ytterligare eftergifter av de anställda och deras organisationer. Skao sade upp inte bara det befintliga trygghetsavtalet KTR, utan dessutom villkors-och löneavtalet. 

Skao har krävt kraftiga försämringar i dessa avtal för att ett nytt omställningsavtal ska tecknas. Skao kräver som ensam arbetsgivarorganisation mycket höga eftergifter från de anställda för ett avtal som redan är betalat genom kommande reformer i lagstiftningen av anställningsskyddet, LAS.

Balanserat slutbud dög inte för Skao

Om ett omställningsavtal uppnås och en omställningsorganisation kan registreras som fyller statens krav kompenserar staten ekonomiskt. Detta skulle komma arbetsgivare och arbetstagare i Svenska kyrkan till godo.

Men trots upprepade försök att nå fram till ett avtal, strandade förhandlingarna och medling begärdes av Medlingsinstitutet. Kommunal lade ett strejkvarsel före påsk.

Torsdagen den 28 april överlämnade medlarna efter noggrant och idogt arbete en hemställan, ett slutbud, till parterna. Budet var väl underbyggt och väl avvägt och innebar eftergifter från de fackliga parternas sida. Samtliga fackförbund förklarade sig villiga att acceptera medlarnas bud för att skapa arbetsro för de anställda och för att löneöversynen skulle kunna genomföras.

Men Skao valde att vid sittande bord underkänna medlarnas hemställan. Detta innebär att Skao som en mindre arbetsgivarorganisation ifrågasätter såväl partsöverenskommelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv som den samhällsinstitution som Medlingsinstitutet representerar. 

Strejken sista utvägen för att ta ansvar

Vi som arbetstagarorganisationer frågar oss hur långt Skao är beredda att gå?

Konfliktåtgärder inom Svenska kyrkan motverkar syftet med Svenska kyrkans verksamhet och våra medlemmars arbete. Men det är det enda som återstår för de fackliga parterna om Skao inte tar ansvar för verksamhet och villkor.

Hur mycket är Skaos medlemmar, församlingarna, beredda att förlora i anseende och medlemstapp för de mål som Skao uppställer? Hur många kyrkliga handlingar, dop, vigslar och begravningar och annan verksamhet, ska behöva ställas in innan församlingarna reagerar? Det är församlingarna, inte Skao, som betalar notan för denna konflikt.