Sju av tio myndigheter har en policy för hållbar upphandling. Men runt hälften av dessa kartlägger aldrig, eller bara ibland, hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna. Det visar en ny rapport från fackförbunden ST och Vision samt Fairtrade Sverige.

Bara två av tio upphandlande myndigheter ställer konsekvent hållbarhetskrav i förhållande till risker som har identifierats. Fyra av tio uppger att de oftast ställer krav.  

Att systematiskt följa upp hur leverantörerna efterlevt krav på social och miljömässig hållbarhet är än mer ovanligt. Bara 2 procent av myndigheterna svarar att de alltid följer upp.

13 procent uppger att de oftast följer upp medan var tredje myndighet gör det ibland. 

Upphandling kan bidra till hållbarhet

Varje dag serveras miljontals måltider i skolan, vården och omsorgen. 800 000 vårdanställda svidar om till arbetskläder. 1,6 miljoner offentliganställda hämtar upphandlat kaffe och slår sig ned framför upphandlade jobbdatorer. 

För skattemedel köps råvaror och färdiga produkter in från länder och regioner där usla arbetsvillkor förekommer och mänskliga rättigheter kränks. Offentlig upphandling borde i stället vara ett redskap för förbättring, menar organisationerna bakom rapporten.   

– Varje inköp som görs utan att det ställs relevanta hållbarhetskrav innebär en förlorad möjlighet att bidra till Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Visions ordförande Veronica Magnusson i ett uttalande.

Engagemang för hållbar upphandling

Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 422 kommuner, regioner och statliga myndigheter. Sex av tio som svarade uppgav att ökat kompetensstöd skulle kunna stärka hållbarhetsarbetet i den offentliga upphandlingen.     

Ofta är det just Visions eller fackförbundet ST:s medlemmar som arbetar med frågorna på landets kommuner och myndigheter. 

– Enkätsvaren visar på ett starkt engagemang för hållbar upphandling inom de yrkeskårer som arbetar med offentliga inköp, säger Britta Lejon, förbundsordförande för ST, i pressmeddelandet.

– Däremot saknar många myndigheter fortfarande tydliga riktlinjer och tillräckliga resurser för att kunna arbeta systematiskt med att ställa och följa upp hållbarhetskrav.

Offentlig upphandling

Svensk offentlig upphandling uppgår till runt 800 miljarder kronor årligen. Det motsvarar närmare en femtedel av Sveriges BNP.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. Det är inte tillåtet att kräva kollektivavtal men villkoren för de anställda som berörs ska vara motsvarande de som finns i kollektivavtalet.

Om arbetet utförs i andra länder där svensk rätt inte tillämpas ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

Källa: Upphandlingsmyndigheten