Siffrorna i ILO:s senaste coronarapport är dramatiska. 

Världen över har fler än var sjätte ung arbetare blivit av med jobbet. 

Av de som alltjämt har en sysselsättning har dessutom 23 procent tvingats gå ned i arbetstid. 

Nu varnar FN-organet för att lågkonjunkturen som pandemin för med sig riskerar att skapa en ”lockdowngeneration”. 

– Den ekonomiska krisen till följd av covid-19 slår hårdare och snabbare mot unga människor, särskilt kvinnor, än mot någon annan grupp. Om vi inte vidtar omfattande och omedelbara åtgärder för att förbättra deras situation så kan arvet från viruset vara med oss i årtionden, säger generalsekreteraren Guy Ryder i ett uttalande.

Förklaringen till att unga arbetare drabbas hårdast är enligt ILO enkel: åldersgruppen hade innan pandemin en svagare ställning på arbetsmarknaden, med högre arbetslöshet och mer osäkra villkor. 

Globalt saknade 13,6 procent av unga arbetare i åldrarna 15–24 år sysselsättning 2019, en klart högre andel än innan finanskrisen 2008, då 12,3 procent i gruppen var arbetslösa. 

För arbetare från 25 år och uppåt låg arbetslösheten 2019 på i sammanhanget blygsamma 4,1 procent. 

Det är dessutom mer sannolikt att unga arbetar i den informella sektorn, vilket medför ökad sårbarhet vid ekonomiska kriser. 

Innan pandemin var 77 procent – motsvarande 328 miljoner – av världens unga arbetare sysselsatta inom informell sektor. För äldre arbetare var motsvarande siffra 60 procent. 

När regeringar världen över nu sjösätter massiva stödpaket uppmanar ILO dem att inte glömma sina unga arbetare.

Bland åtgärderna FN-organet förordar finns utbildningssatsningar, ökad anställningstrygghet och stöd till statliga jobbprogram.

– Om deras talang och energi åsidosätts till följd av brist på möjligheter eller utbildning så kommer det skada vår gemensamma framtid och göra det mycket svårare att återuppbygga en bättre ekonomi efter covid-19, säger Guy Ryder.

Unga arbetare innan pandemin

• ILO kategoriserar personer mellan 15–24 år som unga arbetare. Globalt räknas drygt 425 miljoner människor till gruppen. 

• Innan pandemin saknade 67,6 miljoner människor i gruppen sysselsättning.

• Unga arbetare är överrepresenterade i lågavlönade och osäkra yrken, i informell sektor samt inom migrantarbete. 

• Omkring 40 procent – eller 178 miljoner – unga arbetare arbetade i de fyra sektorer som drabbats hårdast av coronakrisen: Detaljhandel, tillverkning, fastighetsbranschen samt hotell- och restaurang.

Källa: ILO