17 procent av butiksanställdas löner utgörs av tillägg för obekväm arbetstid, enligt Handels. De som arbetar deltid på under 20 timmar per vecka får hela 32 procent av sin lön som ob-ersättning.

Många har undrat hur det blir med den inkomsten när de nu går in i korttidsarbete.

På Handels Facebooksida finns det mycket kommentarer och frågor om detta.

En butiksanställd säljare, som vill vara anonym, säger till Arbetet att hennes arbetsgivare uppger att ob-tillägget inte ska räknas in i ersättningen, utan endast grundlönen.

– Jag är permitterad till 60 procent. Om ingen hänsyn tas till ob-tillägget vid beräkning av ordinarie lön så kommer det att resultera i att jag får ut 50 procent av min ordinarie lön för de timmar som jag är permitterad, då min arbetstid är förlagd till helger, säger hon.

Men enligt Tillväxtverkets riktlinjer är detta alltså felaktig, vilket även bekräftas av Tommy Andersson, enhetschef för avtalsfrågor på LO.

– Utan att kunna ärendet så torde arbetsgivaren ha fel. Har man uppburit ob-ersättning ska det ingå, säger han.

När det gäller frågan om lön och övriga ersättningar som ligger till grund för den anställde som korttidspermitterats ska den regleras mellan parterna.

Ersättningen från staten till arbetsgivarna ska enligt riktlinjerna baseras på en jämförelsemånad, som infaller tre månader före månaden då Tillväxtverket godkänt arbetsgivarens ansökan.

För anställda med exempelvis ob-tillägg finns risk att den månaden inte är rättvisande om den till exempel omfattar jul- och nyårshelgerna eller på annat sätt avviker från det normala.

Därför måste fack och arbetsgivare enas om ett sätt att fastställa villkoren, enligt Tommy Andersson.

– Det kan annars slå alldeles åt helsicke fel och medlemmar kan få ett för stort inkomstbortfall. Det man förhandlar om nu är därför att hitta en gemensam syn på den så kallade referensmånaden, säger Tommy Andersson.