När begreppet sexuella trakasserier myntades på 1970-talet fanns en hypotes om att kvinnors utsatthet berodde på en underordnad position på arbetsplatsen, som skulle minska med jämnare maktfördelning.

Men så har det inte blivit.

Tvärtom ökar risken för kvinnor att utsättas när de blir chefer, enligt en ny studie som genom att analysera enkätsvar undersökt förhållandena på arbetsplatser i Sverige, USA och Japan.  

– Vad vi har vi sett är att när kvinnor får makt utsätts de för mer negativa beteenden. Ett skäl kan vara att en kvinna med makt uppfattas som något negativt, och att en chef exponeras för nya grupper av potentiella förövare, säger Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

I de tre länderna är risken att bli utsatt mellan 30 och 100 procent högre för kvinnliga chefer.

Och det är i synnerhet lägre chefer som drabbas. Allra mest utsatta är kvinnliga mellanchefer i manliga yrken.

– Lägre kvinnliga chefer utsätts både underifrån och ovanifrån, särskilt om de underordnade är män. Mellanchefer måste också åka på möten med manliga chefer på högre nivåer, säger Johanna Rickne.

Den svenska studien skiljer sig i frågor och omfattning från de andra länderna, och kan därför inte jämföras.

Men mellan Japan och USA finns en tydlig skillnad.

– Kvinnor i Japan är utsatta i mycket högre omfattning. Där finns också en attitydskillnad. I fritextsvaren kunde vi se att många av de japanska kvinnorna anser att om en chef utsätts för trakasserier så är det för att hon har varit en dålig chef, säger Johanna Rickne.

Hon anser att de sexuella trakasserierna, förutom för de kvinnor som utsätts, även kan få konsekvenser på en samhällelig nivå.

– Ur ett samhällsperspektiv handlar det om att sätta rätt person på rätt plats. Om vi får fel personer på dessa positioner går vi miste om kompetens.

Vad bör man göra åt detta?
– I Sverige har vi det bra med stor medvetenhet om detta, och upprop inom olika industrier. Facken bör fortsätta att ligga på i dessa frågor och föra över kunskapen till en praktik som fungerar i olika branscher, säger Johanna Rickne.

Om studien

  • De svenska resultaten bygger på data från SCB:s arbetsmiljöundersökning från åren 1999–2007, med ungefär 24 000 kvinnliga respondenter.
  • I USA och Japan genomförde forskarteamet egna enkätundersökningar under 2019. Totalt svarade 1 573 kvinnor i USA, varav 62 procent hade arbetsledande funktioner i sitt arbete. I Japan svarade 1 573 kvinnor varav 17 procent med arbetsledande funktioner.
  • Förutom att svara på frågor om sexuella trakasserier fick respondenterna också frågor om arbetsledande funktioner, vem som utsatt dem för sexuella trakasserier och om trakasserierna lett till olika sociala och karriärmässiga konsekvenser.

Källa: Studien ”Sexual Harassment of Women Leaders”.