Arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling för sina anställda bör få göra skatteavdrag för kostnaden. Det är ett av förslagen till Centerpartiets framtida arbetsmarknadspolitik som stämman ska besluta om. 

Förslaget om ett så kallat kompetensavdrag har tidigare lanserats av Almega, som vill att företagens kostnader för kompetensutveckling på så sätt ska minskas till hälften. 

Tanken är att det inte ska kosta mer att investera i personalens kompetens än i nya maskiner. 

Arbetsmarknadsfrågorna kommer tidigt på dagordningen när de 524 ombuden i morgon samlas på Centerstämman i Karlstad.

Förutom kompetensavdrag föreslår partistyrelsen även satsningar på vuxenutbildning bland annat i form av ett yrkeshögskolelyft.

– Vi vet att yrkeshögskolan spelar en viktig roll i få människor i jobb. När utbildningarna anpassas till näringslivets behov skapas nya möjligheter till specialiserade karriärer. Det har redan visat sig vara ett oerhört framgångsrikt projekt där nio av tio får jobb inom ett år efter avslutad utbildning, sa Annie Lööf, partiledare (C) när hon presenterade förslaget tidigare i september.

Hur många motioner som gäller arbetsmarknadsområdet, vill Centerparitet inte svara på i förväg, men stämman ska åtminstone fatta beslut om ett program från partistyrelsen gällande arbetsmarknadspolitiken.

Det innehåller en rad förslag så som:

  • Fler platser på Yrkesvux, och Yrkeshögskola. En vuxenutbildningspeng kan införas med krav på resultat kopplade till möjlighet att få jobb. 
  • Höj gränsen för studiestöd från 47 till 60 år.
  • Lagstifta om lärlingsjobb med lägre ingångslön om inte de nya etableringsjobben ger tillräcklig effekt.  
  • Ändra las. Kompetens ska styra turordning vid uppsägning inte anställningstid.
  • Inför en proportionalitetskrav för stridsåtgärder mot företag utan fackliga medlemmar. Fackets krav ska stå i proportion till den skada företaget eller samhällsekonomin lider.  
  • Ge Försäkringskassan ett mål för hur många sjuka som kommer tillbaka till arbete.  
  • Förbättra integrationen. Inför ett intensivår med utbildning, praktik, arbete och samhällsorientering för alla som får uppehållstillstånd i Sverige. Nyanlända bör kvalificera sig in i trygghetssystemen genom arbete.

Centerstämman inleds i morgon torsdag och pågår fram till och med på söndag. 

Centerpartiets stämma 2019

Fem program från partistyrelsen ska behandlas:

• ekonomi och arbetsmarknad

• klimat och miljö

• vården

• landsbygden

• skolan

Därutöver behandlas 742 motioner som spänner över tio politikområden, bland annat ekonomi, miljö och klimat, vård och omsorg, landsbygd, sociala frågor, lag och ordning.

Källa: Centerpartiet, TT