De stora satsningar som planeras att genomföras på Polismyndigheten under de kommande åren är bra och nödvändiga.

Trycket på myndigheten har ökat och för att kunna leverera i linje med de politiska ambitionerna krävs det ökade resurser.

Seko är en av fyra fackliga organisationer inom Polismyndigheten och organiserar alla funktioner.

Polismyndigheten är i dag beroende av de polisanställda som inte är poliser för att kunna fungera.

Under de senaste åren har Polismyndigheten arbetat med att förmedla betydelsen av alla anställda inom myndigheten genom att prata om ”polisanställd” istället för polis respektive civilanställd.

Därför anser Seko att det skapas en onödig splittring när Polisförbundet och Polismyndigheten nyligen gick ut med information om att de gjort en överenskommelse om att poliser i nästa lönerevision ska få 5,7 procent i lönepåslag.

Övriga anställda kommer mest troligt få ett lönepåslag på mindre än hälften.

Detta möjliggjordes av 360 miljoner som var öronmärkta för enbart polisers löner i M+KD budget som riksdagen antog i höstas.

Resultatet blir en uppdelning mellan de anställda inom polismyndigheten där en grupp signaleras vara mer värd än en annan.

De senaste åren har media gång på gång förmedlat att poliser flyr från Polismyndigheten, men bilden har inte varit nyanserad och inte speglat hela sanningen.

Som mest slutade 950 poliser under 2016, vilket motsvarar 4,7 procent av de anställda poliserna medan siffran som ingen talar om är att det slutade 1691 polisanställda med annan anställning än som polis under samma år, vilket motsvarar 10,5 procent.

I dag ligger siffran när det gäller avhopp på 4,5procent för poliser och för övriga grupper på 8,9 procent.

Fler polisanställda behövs för att kunna möta de mer komplexa kraven i samhället och den ökade befolkningsmängden.

Vi uppmanar även ledningen för Polismyndigheten att leva upp till sina ord om att alla anställda inom polisen är lika viktiga och börja prioritera och fördela därefter

Valle Karlsson & Karna Tillheden

Regeringen har gett Polismyndigheten ett uppdrag som bygger på att utöka mängden anställda med en tredjedel fram till år 2024.

För att ta sig an detta uppdrag har en strategi tagits fram av rikspolischef Anders Thornberg.

Polisen ska både behålla och utveckla de medarbetare som redan verkar inom polisen och rekrytera många nya medarbetare.

År 2024 ska det finnas 40 000 anställda inom polisen, vilket innebär runt 7 000 nya poliser och 3 000 med andra kompetenser.

För att Polismyndigheten ska kunna uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och kunna locka till sig kvalificerad kompetens måste man ha god personalpolitik, vara trovärdig och underhålla relationen med alla sina anställda.

Alla anställda inom polisen är ambassadörer och bidrar till varumärket. Om normen inom polisen ska vara inkluderande och att alla ska behandlas med ömsesidig respekt kan inte Polismyndigheten hantera personalkategorierna inom polisen olika.

Polismyndigheten behöver kunna erbjuda konkurrenskraftiga lönenivåer och arbetsvillkor inom hela sin verksamhet och inte bara för poliser.

För att möjliggöra en större likabehandling av de anställda menar Seko att en lösning vore att politikerna tar sitt ansvar och rättar till snedfördelningen i vårändringsbudgeten genom att skjuta till pengar riktade till övriga anställda inom polismyndigheten.

Löneutvecklingen för alla polisanställda är avgörande för att myndigheten ska kunna motivera, utveckla och behålla befintliga medarbetare med den kompetens som verksamheten kräver.

Vi uppmanar även ledningen för Polismyndigheten att leva upp till sina ord om att alla anställda inom polisen är lika viktiga och börja prioritera och fördela därefter.

Det kommer att behövas om Polismyndigheten ska klara att leverera efter de förväntningar som samhället har.

Nu är det upp till bevis. Likabehandling torde gälla även inom polisen, precis som i samhället i stort.