Arbetsförmedlingen (AF) kommer att genomgå stora förändringar i och med den uppgörelse som ingåtts mellan S, MP, C och L.

Uppgörelsen innefattar ett förslag om en fullskalig privatisering av AF.

Förslaget slog ned som en bomb och beskedet kommer i ett läge då den pågående arbetsmarknadsutredningen ska presentera sitt slutbetänkande den 30 januari.

Där kommer frågan om framtiden för AF tas upp. Fyrpartiuppgörelsen kan därför påverka vilka förslag utredningen väljer att presentera.

AF föreslås, enligt förslaget från S, MP, C och L, hädanefter fokusera på att kontrollera arbetssökande och privata aktörer, medan marknaden sköter matchningen. Funktionsnedsatta berörs inte av omläggningen.

Arbetsmarknadsutredningen ledd av Cecilia Fahlberg och tillsattes i juni 2016 med uppdrag att analysera och lämna förslag om hur arbetsmarknadspolitiken bör organiseras.

Detta omfattar bland annat hur de delar av AF:s uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer.

Den här punkten tillkom efter påtryckningar från Alliansen och SD som fick igenom ett tilläggsdirektiv till utredningen om att utreda frågan.

I november läckte uppgifter ut om att utredningen överväger att bilda en helt ny myndighet och låta a-kassorna ta över kontrolluppdraget från AF.

Den omstridda frågan om vem som ska ansvara för matchningsuppdraget verkade utredningen vilja låta politikerna avgöra.

Dock presenteras två huvudalternativ:

  1. AF är ansvarig för kontrolluppdraget och de privata aktörerna ansvara för matchningen.
  2. Den nuvarande modellen kvarstår, där de privata aktörerna kompletterar AF i tjänsteutförandet.

Uppgifterna kom drygt två månader innan slutbetänkandet skulle presenteras, vilket innebär att utredaren Cecilia Fahlberg kan ha omvärderat förslagen sedan dess.

Frågan är hur Fahlberg och utredningen ställer sig till förslagen i uppgörelsen mellan S, MP, C och L.

Både förslaget om hur kontrolluppdraget ska organiseras och att AF som myndighet finns kvar går därmed stick i stäv med förslagen utredningen tidigare övervägt.

Det första av utredningens huvudalternativ tangerar i princip förslaget i uppgörelsen, vilket kan tala för att utredningen går på den linjen.

Den politiska viljan är med andra ord att AF ska reformeras i grunden, även om S fått kompromissa i frågan. Detta faktum kan spela roll i de överväganden utredningen gör.

Kommer Fahlberg vara villig att ställa sig bakom förslaget i fyrpartiuppgörelsen och därmed stå bakom den mest omfattande reformeringen av den statliga arbetsförmedlingen någonsin?

Johan Berg

Det skulle kunna göra det enklare för utredningen att våga ta ställning i frågan, då politikerna redan gjort sitt vägval. Utredningens förslag skulle då framstå som mindre kontroversiellt.

Å andra sidan ska utredningar vara neutrala, men är samtidigt inte isolerade från omvärlden och kan påverkas av yttre omständigheter.

Ekonomiprofessor Lars Calmfors har tidigare förkastat förslaget om att helt privatisera AF.

Calmfors föreslår i stället en modell där myndigheten konkurrerarmed de privata aktörerna inom begränsade tjänsteområden.

Bakgrunden är att Calmfors menar att en fullskalig privatisering likt den i Australien riskerar att gå snett, då forskning visar att både resultaten riskerar försämras till en högre kostnad.

Det blir mycket intressant att ta del av arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och se vilka överväganden utredaren gör i fråga om hur arbetsmarknadspolitiken i framtiden bör organiseras.

Kommer Fahlberg vara villig att ställa sig bakom förslaget i fyrpartiuppgörelsen och därmed stå bakom den mest omfattande reformeringen av den statliga arbetsförmedlingen någonsin?

Så kan bli fallet – och snart vet vi svaret.