Unionen Stockholms förtroendevalda finns med lokal facklig organisering på 2 475 arbetsplatser i Stockholm.

Vi jobbar dagligen med olika fackliga kärnfrågor.

Att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering är en facklig kärnfråga som alltid står högt upp på dagordningen.

Vi har många kraftfulla verktyg i arbetet mot diskriminering. Vi ska se till att diskrimineringslagen följs på våra arbetsplatser.

Det effektivaste verktyget mot diskriminering är dialogen och det förebyggande arbetet.

Som förtroendevalda har vi kraften att göra skillnad i dialog med arbetsgivare.

För att skapa fler inkluderande arbetsplatser behövs en attitydförändring hos arbetsgivare.

Som chef har du det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och som förtroendevald kan du hjälpa till att förebygga diskriminering

Unionen Stockholm

Negativa attityder hos arbetsgivaren är den vanligaste typen av diskriminering bland personer med nedsatt arbetsförmåga.

Det är nästan dubbelt så vanligt jämfört med de näst vanligaste diskrimineringstyperna kränkningar, vid tillsättning av jobb och vid mobbning.

Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är det runt 20 procent som någon gång de senaste fem åren upplevt negativa attityder hos en arbetsgivare, det visar rapporten Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017 (SCB).

Unionens senaste mångfaldsundersökning visade att 88 procent av de tillfrågade svarar att alla medarbetare behandlas med respekt oavsett olikheter eller bakgrund på deras arbetsplats men endast 37 procent anser att det bedrivs ett aktivt mångfaldsarbete på arbetsplatsen.

Psykisk och fysisk funktionsnedsättning är också några av de områden där de svarande anser att det finns störst risk för att någon blir utsatt för diskriminering i samband med rekrytering.

Kompetensen bör vara i fokus – människors olikheter berikar en arbetsplats och det är inte acceptabelt att personer med funktionsnedsättning får sämre utveckling på arbetsmarknaden.

Som chef har du det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och som förtroendevald kan du hjälpa till att förebygga diskriminering och göra skillnad varje dag för en inkluderande arbetsplats:

• Se över vilka krav som ställs i kravprofilen? Vad behövs för att kunna göra jobbet? Ställs krav som är ”bra att ha”, men inget måste?

• Vid rekrytering: Hur annonsen är utformad, vilka rekryteringskanaler som används, i urvalet med mera.

• Utgå ifrån individen, var lyhörd och se vilka behov just denna person har. Var lyhörd inför individens egna önskemål om förhållningssätt och öppenhet, så att den personliga integriteten värnas.

• Det är viktigt att respektera individens integritet men om personen ifråga själv önskar att vara öppen med sin funktionsnedsättning bör arbetsgivaren stödja medarbetaren i detta avseende.

• Tänk på att det som är bra för en person med funktionsnedsättning oftast är bra för alla på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är i princip skyldig att vidta sådana stöd- och anpassningsåtgärder som är skäliga för att arbets-tagare, arbetssökande eller praktikant med funktionsnedsättning ska klara arbetet.

Framtidens arbetsliv har inte råd att vara exkluderande. Du har kraften att göra skillnad.