Ett jubel utbröt i salen strax efter omröstningen. 448 ledamöter röstade för – och 197 mot – att försöka stoppa Ungerns rätt att rösta i Rådet, eftersom den demokratiska utvecklingen i landet anses som mycket oroande.

Men beslutet föregicks av en hätsk debatt.

– Ni kan inte fördöma ett helt land… Ni fördömer ett Ungern som spillt blod för frihet och demokrati, rasade Ungerns premiärminister Viktor Orbán innan EU-parlamentet skulle ta ställning till om det ville inskränkta Ungerns rätt att rösta i Europeiska rådet.

– Vi kommer att skydda våra gränser. Vi har försvarat Ungern. Vi har försvarat Europa men det här är första gången i Europa där en gemenskap fördömer sin egen gränsvakt, fortsatte Orbán.

Striden handlar om en rapport från EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter som vill dra igång en granskning av om Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar.

EU kan nu efter omröstningen inleda ett så kallat artikel 7-förfarande vilket är det kraftigaste vapnet EU har för att näpsa olydiga medlemsländer.

EU är djupt oroat över den demokratiska utvecklingen i Ungern.

EU-valet 2019

EU söker partnerskap med Afrika

Global

Enbart sedan valet i april i år har flera mediebolag stängts eller tvingats byta ägare, flyktingar som fastnat i transitzoner har inte fått mat och en lag som kriminaliserar stöd till flyktingar samt en annan lag som gör hemlöshet kriminellt  har införts.

Även den akademiska friheten har beskurits. Utländska universitet har stängts och undervisning i exempelvis genusvetenskap har inskränkts.

– Vi kan prata om grader i helvetet men det Orbán har gjort, bara sedan april, det skulle bli otänkbart att inte försöka markera mot det, sa den svenska EU-parlamentarikern Jasenko Selimović, Liberalerna, innan omröstningen i EU-parlamentet.

Enligt honom så är det nu många högerpopulister som drar åt samma håll – Donald Trump, Vladimir Putin, Italiens Matteo Salvini – och alla för fram en liknande berättelse.

– Den går ut på att alla, från socialdemokrater till moderaterna, styrt världen i 50 år. Se vad den blivit! Förfall! Vi har skulder och familjer har splittrats. Därför ska vi inte bara avsätta er, vi ska även hugga ner era institutioner. De institution som bär den världsordning som bevarar er. Vi ska underminera EU, vi ska underminera media, Nato och Världsbanken. Det är det som är den medvetna strategin.

Nationalismen på frammarsch i Europas mitt

Global

Beslutet innebär att EU:s medlemsländer nu kan inleda en granskning av om det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s värden.

Granskningen innebär att Ungern kan blir av med sin rösträtt i Europeiska rådet. Men för att ett sådant beslut ska fattas måste alla EU:s regeringar var eniga och i dag tror många bedömare tror att Polen kommer att gå emot ett sådant beslut.

Lissabonfördraget artikel 7

1. Rådet får på motiverat förslag från en tredjedel av medlemsstaterna, från Europaparlamentet eller från Europeiska kommissionen med en majoritet på fyra femtedelar av sina medlemmar och efter Europaparlamentets godkännande slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värden som anges i artikel 2 (Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter).

Innan detta slås fast ska rådet höra den berörda medlemsstaten och får i enlighet med samma förfarande framföra rekommendationer till denna stat.

Rådet ska regelbundet kontrollera om de skäl som har lett till ett sådant fastslående fortfarande äger giltighet.

2. Europeiska rådet får på förslag från en tredjedel av medlemsstaterna eller från Europeiska kommissionen och efter Europaparlamentets, godkännande samt efter att ha uppmanat ifrågavarande medlemsstat att framföra sina synpunkter, enhälligt slå fast att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter värden som anges i artikel 2.

3. När ett fastslående enligt punkt 2 har gjorts får rådet, som ska fatta beslut , besluta om att tillfälligt upphäva vissa av de rättigheter som den ifrågavarande medlemsstaten har till följd av tillämpningen av fördragen, inbegripet rösträtten i rådet för företrädaren för den medlemsstatens regering. Rådet ska därvid beakta de möjliga följder som ett sådant tillfälligt upphävande kan få för fysiska och juridiska personers rättigheter och skyldigheter.

Den ifrågavarande medlemsstatens skyldigheter enligt fördragen ska under alla omständigheter fortsätta att vara bindande för den staten.

4. Rådet får senare besluta om att ändra eller återkalla åtgärder som har vidtagits enligt punkt 3, när den situation som ledde till att åtgärderna infördes har förändrats.

5. De omröstningsbestämmelser som i enlighet med denna artikel gäller för Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet fastställs i artikel 354 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Källa: Lissabonfördraget