Om du arbetar och gör rätt för dig ska du inte bara få lön för mödan, du ska också kunna drömma om framtiden. Vi socialdemokrater vill att människor ska få bättre möjligheter att fylla på med ny kunskap och stärka sin kompetens under arbetslivet, så att du kan känna trygghet och framtidstro. Därför har vi tre konkreta jobb- och utbildningsreformer för ett starkare samhälle. I stället för skattesänkningar och otryggare anställningar.

Omsättningstakten på arbetsmarknaden är stor. Sedan början av 1990-talet har det varje år omvandlats flera hundratusen arbeten när gamla jobb har försvunnit samtidigt som nya har kommit till. Sedan valet 2014 har det skapats 300 000 nya jobb netto.

Trygghet för anställda att kunna ställa om till dessa nya jobb, och möjligheterna för företag att ligga i framkant i nya teknikskiften, är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och fortsatt trygg välfärd. För oss socialdemokrater är det helt centralt att alla som kan jobba ska jobba. Men då krävs att vi har en arbetsmarknad där människor känner trygghet och har goda möjligheter att utvecklas.

De borgerliga partierna går i stället till val på att öka otryggheten för människor på arbetsmarknaden. Otrygga människor är mer benägna att säga nej till förändring och framtiden.

Om man inte vågar tro på att de nya jobben kommer mig till del kommer man föredra att säga nej till framtiden, nej till frihandel och nej till ny teknik. Så byggs en opinion som istället vill sluta Sverige mot omvärlden. När högern försämrar omställningsstyrkan riskerar de svensk konkurrenskraft och människors jobb.

Vi ser att den snabba digitaliseringen med robotar och artificiell intelligens gör att den stora majoriteten av jobben kommer att förändras framöver. För många kommer det inte längre att räcka med en utbildning i ungdomen för att sedan jobba utifrån denna kompetens fram till pensionen.

Samtidigt ser vi också att allt färre vill binda sig vid samma jobb hela sitt liv. Människor vill utvecklas på jobbet och många unga ser det som helt naturligt att byta karriär ofta. Dessa förändringar sker samtidigt som välfärden och näringslivet får allt svårare att hitta rätt kompetens att anställa.

Med rätt politiska åtgärder kommer dessa omdaningar av arbetsmarknaden vara bra för Sverige och skapa bättre jobb och en starkare välfärd. Men det förutsätter att vi klarar att skapa goda möjligheter för människor att under hela yrkeslivet kunna komplettera med ny kunskap.

Sverige har här en stark tradition av att inte skydda gamla jobb, utan i stället skydda människor i omställning. Men det är en svensk modell i konstant behov av utveckling. Människor behöver få bättre möjligheter att under arbetslivet skaffa ny kunskap och utveckla sin kompetens, så att de kan känna trygghet och framtidstro.

Vi socialdemokrater är redo att ta oss an denna utmaning genom det största trygghetsprogrammet i modern tid. Vi vill investera i kunskap och jobb och har tre prioriterade reformer för ett livslångt lärande och för att möta förändringarna på arbetsmarknaden:

100 000 utbildningsplatser med ökade möjligheter till omställning

Vi fortsätter bygga ut till minst 100 000 utbildningsplatser i hela landet inom Kunskapslyftet, och höja kvaliteten i den högre utbildningen genom starkare forskningsanknytning, praktikmöjligheter och mer lärarledd tid. Inom ramen för denna stora samhällssatsning vill vi förbättra möjligheterna för yrkesverksamma att kunna uppdatera och komplettera kunskaper som krävs för att möta kraven på en föränderlig arbetsmarknad.

Nya korta och flexibla kurser för de som behöver fylla på med kunskap

Vi vill att utbudet av kurser för yrkesverksamma ska öka på alla nivåer. Möjligheterna att läsa högskole- och yrkeshögskolekurser på distans, kvällar, helger eller under en semestervecka behöver öka. Digitaliseringens möjligheter och modern distansutbildning ska tas till vara, så att människor enklare kan vidareutbilda sig vid sidan av jobbet. Det ska finnas god tillgång till utbildning i hela landet, oavsett var du bor och var i livet du befinner dig. Utöver korta kurser vill vi också ställa om högskolans hela styrsystem så att människor i olika åldrar kan skaffa sig ny kunskap och känna sig trygga på arbetsmarknaden.

Bättre möjligheter att kombinera studier och jobb

Vi vill ge människor större möjligheter till kompetensutveckling, omställning i arbetslivet och livslångt lärande. Vi ser att arbetsmarknadens parter och staten behöver utveckla bättre system för kompetensförsörjning och omställning på arbetsmarknaden. För att underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för studiefinansiering utvecklas, där såväl den enskilde, arbetsgivaren och staten kan bidra.

Utöver dessa tre åtgärder vill vi tillsammans med arbetsmarknadens parter identifiera de branscher och yrken där behovet att genomföra utbildningsåtgärder för att klara omställningen är störst. På så sätt kan vi fokusera kompletterande utbildningar dit de gör störst nytta för att stärka de yrkesverksammas ställning och företagens omställningsförmåga.

Sverige har den högsta sysselsättningsgraden som någonsin uppmätts i ett EU-land och vi är världens näst mest innovativa ekonomi. Utan en stark trygghet på och mellan jobb hade denna utveckling inte varit möjlig. Men nu är det hög tid att ta nästa steg i arbetet för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.