Det råder högtryck på arbetsmarknaden. Av Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät framgår att drygt 70 procent av de företag som har försökt rekrytera har haft svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Störst problem med rekrytering finns inom sektorerna bygg och installation, transport och inom industri.

Rekryteringssvårigheterna finns i hela näringslivet, över hela landet och hämmar svenska företags tillväxt. Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste företagarfrågorna.

Vissa företag väljer då att söka medarbetare utanför landets gränser.

Skälen till detta varierar, ibland råder en rent numerär brist, till exempel i tillväxtbranscher där utbildningssystemet inte hinner med.

Yrken som uppfattas ha låg status kan vara svårare att rekrytera till eftersom få söker de jobben.

Arbetskraftsinvandring som möjliggör för alla företag oavsett bransch och yrke att kunna rekrytera medborgare från tredje land är en mycket viktig komponent för företagens och Sveriges tillväxt och utveckling

Amelie Berg och Daniel Wiberg

Ett annat skäl kan vara att vissa yrken kräver lång praktisk erfarenhet eller att det saknas personer med rätt kompetens i en viss region vid en viss tidpunkt.

Att rekrytera från tredje land är väldigt sällan ett förstahandsval eftersom det tar tid och är kostsamt. De flesta företag söker framförallt efter medarbetare i sin geografiska närhet.

I Sverige kan företag rekrytera medarbetare från länder utanför EU utan en behovsprövning av en myndighet. Detta oavsett om det rör sig om en plantör, en chaufför eller en ingenjör.

En specialistkompetens kan i stället för en lång utbildning utgöras av en värdefull yrkeserfarenhet eller personliga egenskaper.

Utgångspunkten är att det är företagets bedömning av kompetensbehovet som gäller. Denna ordning, som kom till stånd 2008, är i grunden mycket bra och ska värnas.

Socialdemokraternas förslag innebär att en myndighet ska bestämma vem som får jobba i vilket företag.

Det innebär att beslut om företagens kompetensförsörjning inte längre ska tas av företagaren, detta är orimligt.

Det är bara arbetsgivaren själv som är nära verksamheten som kan avgöra vilken kompetens som krävs.

Det går heller inte att ”öronmärka” vissa jobb till vissa individer eller med fog hävda att arbetskraftsinvandrare tar jobb från människor som redan finns i Sverige.

Arbetsmarknaden är inget nollsummespel. Tvärtom kan fungerande arbetskraftsinvandring vara en förutsättning för att en verksamhet ska utvecklas eller startas eller överhuvudtaget kunna bedrivas.

Cirka 15 000 arbetstillstånd utfärdas årligen till arbetskraftsinvandrare.

Det finns i dag en rad regler och krav för rekrytering av utländsk arbetskraft.

Jobbet ska ha annonserats i minst tio dagar hos Arbetsförmedlingen, arbetsvillkoren får inte vara sämre än vad som gäller för personer i Sverige och uppnå ett försörjningskrav.

Det går heller inte att ”öronmärka” vissa jobb till vissa individer eller med fog hävda att arbetskraftsinvandrare tar jobb från människor som redan finns i Sverige.

Amelie Berg och Daniel Wiberg

I vissa branscher är kraven på arbetsgivaren ännu högre ställda för att de ska få rekrytera.

Migrationsverket kan även genomföra ett antal olika kontroller.

Den svenska ekonomin berikas av arbetskraftsinvandringen. Studier pekar på positiva effekter på handel och utveckling.

Andra studier visar att arbetskraftsinvandringen bidrar med cirka 10 miljarder kronor årligen till samhällsekonomin och att företag med arbetskraftsinvandrare utvecklas bättre än jämförbara företag.

Arbetskraftsinvandring som möjliggör för alla företag oavsett bransch och yrke att kunna rekrytera medborgare från tredje land är en mycket viktig komponent för företagens och Sveriges tillväxt och utveckling.