Foto: TT Bild Illustration: Eva Vaihinen

Undantag från turordningsreglerna

Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har förslag om utökade undantag från turordningsreglerna i las.

Alla förslag är olika. Centerpartiet vill undanta alla företag med upp till 50 anställda från turordningsreglerna. Liberalerna vill att företag med upp till 49 anställda ska få undanta ”som mest” fem personer. Kristdemokraterna vill att alla företag, oavsett storlek, ska få undanta fyra personer.

Sverigedemokraterna som menar att främst ungdomar diskrimineras genom ”sist in, först ut”-principen vill utöka undantaget till fem personer, oavsett företagets storlek.

Högt tonläge i las-frågan

Arbetsrätt

Miljöpartiet driver inga förändringar över huvud taget av las. Partiet anser att turordningsreglerna fyller sitt syfte och inte bör ändras. Vänsterpartiet vill i stället ta bort dagens undantag som gör det möjligt för arbetsgivare med högst tio anställda att undanta två personer.

Socialdemokraterna vill inte ändra turordningsreglerna.

Allmän visstid

Socialdemokraterna har kongressbeslut på att avskaffa anställningsformen allmän visstid i las.

Även Vänsterpartiet vill slopa allmän visstid och i stället införa objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. När en arbetsgivare anställer någon på allmän visstid behöver den i dag inte motivera varför personen inte får en tillsvidareanställning i stället. Där skiljer sig denna anställningsform från till exempel vikariat, där arbetsgivaren ska kunna visa att vikarien ersätter någon annan som tillfälligt är borta.

Det saknas riksdagsmajoritet för att ta bort allmän visstid, eftersom bara två partier driver frågan.

Provanställning

I flera frågor som rör lagen om anställningsskydd, las, har partierna ganska olika förslag. Men när det gäller provanställning är allianspartierna helt eniga.  De vill förlänga tiden en person kan vara provanställd från sex till tolv månader. ”Vi ser att fler arbetsgivare skulle våga öppna dörren för den som står utan jobb om provanställningen förlängdes”, skriver Kristdemokraterna.

Övriga partier driver inga förslag om detta. Värt att notera är att EU-kommissionen föreslagit nya minimivillkor, där det ingår att provanställning maximalt får vara sex månader.

Hyvling

Socialdemokraterna har ett kongressbeslut om att ändra lagen så att hyvling motverkas. Samtidigt ser partiet positivt på att LO och Svenskt Näringsliv inlett förhandlingar om anställningstrygghet och omställning.

Vänsterpartiet vill också förhindra hyvling genom att ändra i las. Inget av övriga riksdagspartier är för detta. I regeringsställning har dock Miljöpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, tillsatt en utredning som bland annat ska titta närmare på om skyddet för dem som får sin anställningsgrad sänkt behöver stärkas. Den ska vara klar 2019.

Kompetens vs anställningstid i las

Det här är frågan som lett till högljudd debatt på sistone. Moderaternas stämmobeslut om att kompetens ska väga tyngre i lagen om anställningsskydd än i dag innebar en uppgörelse med partiets tidigare position om att vara försiktig med att röra arbetsrätten. Ett konkret förslag saknas dock.

Alla allianspartier vill att kompetens ska få större betydelse vid uppsägningar. Liberalerna föreslår att dagens turordningsregler ”avskaffas till förmån för regler som baseras på kompetens”. Reglerna ska vara ”förutsägbara och mätbara”, men frågan måste utredas vidare. Kan parterna komma överens i stället är det dock att föredra framför lagändring, anser partiet. Partiet vill även att arbetsgivaren ska betala en avgift till den som sägs upp på grund av arbetsbrist.

Vad kan du om las – testa dina kunskaper!

Arbetsrätt

Centerpartiet vill tillsätta en arbetsmarknadskommission som ska konkretisera hur kompetens kan få större tyngd i las än i dag. Kristdemokraterna menar att partiet i och med sitt förslag om att företag ska få undanta fyra personer ”precis som Moderaterna” uttrycker att kompetens ska väga mer i turordningsreglerna. Sverigedemokraterna har inget sådant förslag, inte heller Miljöpartiet som inte vill förändra något i las. Socialdemokraterna vill inte ändra turordningsreglerna.

A-kassa, uppsägningstvister, otrygga jobb, inhyrning

Liberalerna anser att förändringar i las måste genomföras tillsammans med en obligatorisk a-kassa. Detta för att kunna göra arbetsmarknaden mer flexibel i kombination med ett ”skyddsnät för alla”. Andra partier som driver frågan, Centerpartiet och Sverigedemokraterna, kopplar inte ihop den lika tydligt med förändringar i las.

Moderaterna vill begränsa kostnaderna i samband med uppsägningstvister, genom en tidsgräns för hur länge anställningen kan bestå under en tvist. Partiet vill också ha lägre skadeståndsnivåer för små företag i dessa tvister.

Miljöpartiet, som inte vill förändra las, pekar samtidigt på att många människor blir utnyttjade på arbetsmarknaden, bland annat genom så kallade sms-jobb. Här poängterar partiet att det i regeringsställning tillsatt en utredning för att stärka anställningstryggheten för de som har dessa typer av tillfälliga behovsjobb.

Vänsterpartiet har ett eget förslag om att ändra i las så att det blir tydligare än i dag att det inte är tillåtet att hyra in arbetstagare från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning.