Sveriges Veterinärförbund är ett fackförbund och en intresseorganisation som bildades redan år 1860.

Ett förbund med gamla anor, ett förbund som har en given plats och en viktig funktion att fylla, både som fackförbund och som ett forum för yrkesfrågor.

Sveriges Veterinärförbund är ett Sacoförbund. Vi är ett litet förbund till antal medlemmar men tillsammans med övriga 22 förbund inom Saco är vi starka, tillsammans är vi närmare 700 000 medlemmar. Förbunden ger varandra stöd och förbunden får stöd från Saco centralt.

Alla vi vinner på att hela Sacofederationen mår bra och agerar tillsammans.

I nuläget är denna aspekt extra viktig för vårt förbund. Att vara en del av ett större sammanhang innebär att följa gemensamma spelregler och värderingar.

Detta är lika självklart som att vi veterinärer arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet.

Att vara medlem i ett fackförbund är en försäkring i arbetslivet, samtidigt bidrar varje medlem till bättre villkor för hela kollektivet

Katja Puustinen

Att vara medlem i ett fackförbund är en försäkring i arbetslivet, samtidigt bidrar varje medlem till bättre villkor för hela kollektivet. Som medlem har man rätt att få råd, stöd och hjälp av sitt förbund.

Vi behöver våra medlemmar, utan medlemmar har vi inget förbund. Veterinärförbundet ska kunna upprätthålla sin medlemsservice genom att ha en fungerande förhandlingsavdelning.

För förbundets arbete är det mycket viktigt att det finns medlemmar som kan och orkar engagera sig på förbundsnivå eller på sin arbetsplats. Veterinärförbundet ska kunna stötta och hjälpa de förtroendevalda.

Förbundets förtroendevalda styrelse leder förbundets arbete och har en viktig och ansvarsfylld roll.

Vi i den nyvalda interimsstyrelsen har ett stort engagemang för förbundet, vi är stolta över vårt förbund och vi tar vårt uppdrag på största allvar.

Kansliet, som bör vara anpassat efter verksamhetens behov, är ett verksamhetsstöd som vi inte klarar oss utan. Vår personal är en del av vårt förbund. Veterinärförbundet ska ha kollektivavtal för våra anställda.

Om förbundets behov eller ekonomiska möjligheter ändras måste även kansliets organisation ses över.

Veterinärförbundet ska i ett sådant läge kunna förhandla eventuella omstruktureringar enligt konstens alla regler. Vi värnar om våra medlemmar och vi ska också värna om våra anställda.

Om förbundets behov eller ekonomiska möjligheter ändras måste även kansliets organisation ses över

Katja Puustinen

Vi som är Sveriges Veterinärförbunds interimsstyrelse har nu ett omfattande arbete framför oss. Interimsstyrelsens tid är begränsad till ett halvår. Vi jobbar hårt och intensivt med att hitta en riktning för framtiden.

Det är viktigt att vi får arbetsro för att kunna lägga vår tid på rätt saker.

Vi prioriterar i vilken ordning vi ska hantera varje fråga och vi inhämtar information för att ha ett så omfattande diskussionsunderlag som möjligt innan vi fattar beslut. Samtidigt agerar vi skyndsamt i de frågor som kräver det.

Vi har för avsikt att hålla våra medlemmar informerade när det finns relevant information att delge.

Alla vi som tillsammans är vårt förbund har rättigheter och skyldigheter, alla vi har ett gemensamt ansvar att behandla varandra väl.

Sveriges Veterinärförbunds styrelse arbetar för vårt förbunds och för våra medlemmars bästa.